Emotra AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen.

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 april 2021 (”Företrädesemissionen”) och som godkändes av ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2021. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställt till 0,433 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 maj 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 3 081 875 aktier.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,433 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Emotras aktie under teckningsperioden från och med den 28 maj 2021 till och med den 11juni 2021. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Emotra med 3 081 875 aktier till totalt 82 513 556 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 58 555,625 SEK till 1 567 757,564 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 3,73 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se