Emotra AB inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 11 november 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Emotra AB:s (”Emotra” eller ”Bolaget”) företrädesemission i maj 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 11 november 2021 till och med den 25 november 2021. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,019 SEK per aktie och högst 0,60 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 15 886 336 teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 29 november 2021 till och med den 13 december 2021.

Stängningskursen för Emotras aktie per den 10 november 2021 uppgick till 0,393SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Emotra gå ut med ett nytt pressmeddelande.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se