Empir Group offentliggör partiellt garanterad företrädesemission av aktier

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm den 4 mars 2019

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 27 mars 2019, genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 82 procent och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 15 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom pressmeddelande idag, den 4 mars 2019.

Företrädesemissionen i korthet

 • Företrädesemissionen genomförs i syfte att förvärva aktier i målbolag, minoriteters aktier och att snabbt kunna tillvarata viktiga förvärvsmöjligheter i nya mindre målbolag med en mer optimal andel kontanter, lån och nya egna aktier som total köplikvid.
 • De som på avstämningsdagen den 29 mars 2019 är registrerad som aktieägare i Empir Group får teckna två nya A-aktier för varje nio befintliga A-aktier respektive två nya B-aktier för varje nio befintliga B-aktie.
 •  Teckningskursen är 15 kr per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Empir Group högst cirka 15 Mkr, före emissionskostnader.
  • Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen förväntas teckningsperioden att löpa från och med den 2 april 2019 till och med den 16 april 2019.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 82 procent.
  • Handel med teckningsrätter av serie B förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 2 april – 11 april 2019.
  • Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 27 mars 2019 godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen.

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

”Empir Groups tillväxtstrategi genom i huvudsak förvärv ligger fast det kommande året. Vi ser ingen anledning att revidera vår tidigare kommunicerade målbild om 500 Mkr i omsättning och 7 procent EBT-marginal 2021. De senaste åren har vi konsoliderat och vänt vår systemutvecklingskonsulting till vinst och har nu organisk resultattillväxt inom vårt relativa stora ”Empir Solve”-affärssegment. Vi ser inget behov att använda likviden från företrädesemissionen till rörelsekapital, enbart för förvärv och investeringar i vår egna produktutveckling inom segmentet ”Empir Apply”, affärssegmentet som går från klarhet till klarhet enligt plan. Genom vårt senaste förvärv, Tavana IT AB (namnändrat från Anzena Consulting AB), inom ”Empir Serve”-segmentet, som med applikationsdrift, IT, support och underhåll växer helt organiskt med god lönsamhet, kommer segmentet att fortsätta vara en betydande bidragsgivare till koncernen.

Vi söker i närtid förvärvstillväxt bland mogna bolag inom produkt/licensförsäljning samt inom drift och underhåll. Dessa uppvisar normalt högre lönsamhet och är därmed i allmänhet dyrare totalt sett varför god tillgång till kontanta medel är önskvärt för bra affärer.

Den rådande kursutvecklingen för vår aktie gör det svårt för styrelsen att motivera egna aktier som betalningsmedel i förvärvssyfte, varför vi istället erbjuder våra existerande aktieägare att teckna nya aktier på goda villkor och tillföra önskad kontant förvärvs- och investeringslikvid till bolaget.”

Bakgrund och motiv

Empir Group antog 2016 en ny expansiv strategi varigenom man i huvudsak skulle växa genom förvärv samt genom en omstrukturering av koncernen. Mot bakgrund av den nya strategin har Empir Group de senaste åren gjort en rad strategiska förvärv i syfte att göra Bolaget till ett renodlat ägarbolag med serviceåtaganden gentemot övriga bolag i koncernen. Integrationsarbetet av dessa rörelser har pågått under 2015 – 2018 och i mer begränsad omfattning även 2019 då koncernen räknar med kraftig resultattillväxt baserat på de tidigare gjorda investeringarna och mindre strukturkostnader.

För att nå de kommunicerade målen 2021 återstår tre fulla verksamhetsår. Empir-koncernen taktar på 12 månader cirka 320 Mkr i nettoomsättning med positivt kassaflöde (EBITDA). För att säkerställa målen 2021 behöver Empir förvärva motsvarande cirka 100 Mkr i lönsamma affärer till segmenten ”Empir Apply” och ”Empir Serve”. För detta krävs mellan 2 000 000 och 3 000 000 nya aktier över de kommande tre åren som betalningsmedel, beroende på Empir-aktiens genomsnittliga marknadsvärde.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen om högst 1 006 560 nya aktier, vilken tillför Bolaget cirka 15 Mkr vid full anslutning och före emissionskostnader. Teckningskursen är 15 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 17 procent baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från den 14 februari 2019, då Empir Group offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2018, till den 1 mars 2019, sista handelsdagen före styrelsens beslut.

Motiven för Företrädesemissionen är att säkra kontanta likvida medel för förvärv av aktier och att kunna öka andelen kontanter vid bolagsförvärv som också innehåller emission av Empir-aktier som betalningslikvid. Det är Bolagets uppfattning att det är att föredra att erbjuda existerande aktieägare möjligheten att i en företrädesemission på goda villkor kunna tillföra Bolaget investeringskapital snarare än att tvingas betala med en pressad aktie till bolagssäljare. Ökad andel kontanter kan vara motiverad för att slippa emittera nya aktier till en i styrelsens tycke alltför låg kurs och för att kunna genomföra snabbare och bättre avslut på bättre villkor för Bolaget i förvärvslägen.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Empir Group föreslår att extra bolagsstämman i Bolaget den 27 mars 2019 godkänner styrelsens beslut om nyemission av högst 1 006 560 aktier, varav högst 14 814 A-aktier och 991 746 B-aktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 11 316 270,31 kr. Teckningskursen är 15 kr per aktie, vilket innebär att Empir Group tillförs högst cirka 15 Mkr, före emissionskostnader.

Varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt av serie A och varje befintlig B-aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt av serie B. Nio teckningsrätter av serie A respektive serie B berättigar till teckning av två nya aktier av respektive aktieslag. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter ska kunna tecknas med subsidiär företrädesrätt. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt. Eventuella återstående aktier ska tilldelas de personer som lämnat emissionsgarantier i enlighet med respektive garantiavtal.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 mars 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 27 mars 2019 och exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 28 mars 2019.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 2 april 2019 till och med den 16 april 2019. Handel i teckningsrätter av serie B förväntas pågå från och med den 2 april 2019 till och med den 11 april 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 18,2 procent (beräknat efter Nyemissionen), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 27 mars 2019 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till stämman offentliggör genom pressmeddelande idag, den 4 mars 2019.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och röstningsåtaganden

Under förutsättning av extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, Stockfjord Invest AB (närstående till styrelseledamoten Robert Carlén), Lars Save (VD), Rambas AB, Roskva Holding AB och Savenode AB, vederlagsfritt åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, vilket motsvarar totalt cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 35,2 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsåtaganden har de befintliga aktieägarna, Stockfjord Invest AB (närstående till styrelseledamoten Robert Carlén), Lars Save (VD), Rambas AB, Blegg Invest AB (närstående till styrelseledamoten Robert Carlén) och Roskva Holding AB, lämnat garantiåtaganden med förbehåll för sedvanliga villkor, vilka totalt uppgår till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 46,7 procent av Företrädesemission.

Företrädesemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och emissionsgarantier motsvarande cirka 81,9 procent. De aktieägare som har ingått teckningsförbindelser har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen på extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

4 mars 2019                                                               Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs

27 mars 2019                                                             Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

28 mars 2019                                                             Planerat datum för offentliggörande av prospekt

Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

29 mars 2019                                                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

2 april 2019                                                                Första dag för handel i BTA B

2 – 11 april 2019                                                      Handel i teckningsrätter av serie B

2 – 16 april 2019                                                      Teckningsperiod

Omkring 22 april 2019                                           Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospekt

Prospektet avseende Företrädesemissionen beräknas att offentliggöras omkring den 28 mars 2019. Fullständiga villkor och anvisningar samt information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i prospektet.

Rådgivare

Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Empir Group i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 08:30 CET.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Empir Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Empir Group kommer endast att ske genom det prospekt som Empir Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 mars 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Empir Group har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Empir Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.