Enlabs AB begär inlösen av minoritetsaktier i Global Gaming 555 AB

Enlabs AB (Publ) (”Enlabs”, ”Majoritetsaktieägaren”) har uppgivit att Enlabs efter det offentliga erbjudande som lämnades till aktieägarna i Global Gaming 555 AB (Publ) (”Global Gaming”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Global Gaming.

I egenskap av majoritetsägare har därmed Enlabs beslutat utnyttja sin rätt enligt 22 kap. 1§ aktiebolagslagen (205:551) att begära inlösen av de aktier i Global Gaming som Enlabs inte äger.

Då överenskommelse om inlösen inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har majoritetsaktieägaren hos styrelsen för Global Gaming begärt att tvisten skall avgöras av skiljemän. Majoritetsaktieägaren har till skiljeman utsett advokaten Anders Norman, verksam vid Advokatbolaget Anders Norman AB i Uppsala.

Övriga aktieägare i Global Gaming ges härmed tillfälle att senast två veckor från dagen för denna kungörelse skriftligen uppge sin skiljeman till Global Gaming. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade uppmanas att ta kontakt med sin förvaltare. Har inte samtliga övriga aktieägare inom ovan angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Global Gaming att hos Bolagsverket begära förordnande av god man. Den gode mannens uppdrag omfattar att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna samt att i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Malmö den 13/11, 2020

Styrelsen för Global Gaming 555 AB

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 15:00.

 

För ytterligare information, kontakta:
 

Christian Rasmussen, tf VD
+46 (0)761 05 13 44, 
christian.rasmussen@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
+46 (0)8 551 154 31, 
niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.