Venue Retail Group offentliggör att företrädesemissionen om cirka 94,5 miljoner kronor blivit fulltecknad, samt utfall i den riktade emissionen till anställda m. fl.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag.

STOCKHOLM (13 november 2020) – Venue Retail Group AB (publ) u.n.t Rizzo Group (”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den partiellt garanterade företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod löpte ut den 10 november 2020. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 823 034 619 aktier, motsvarande cirka 87,1 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 124 033 778 aktier, motsvarande cirka 13,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen därför tecknats till 100,2 procent. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget offentliggör även utfallet av den riktade emissionen till butikschefer, anställda vid huvudkontoret och konsulter (den ”Riktade Emissionen”), vars teckningsperiod löpte ut den 10 november 2020.

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade totalt 945 340 880 B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie och teckningsperioden löpte under perioden 27 oktober – 10 november 2020. Utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 100,2 procent, varav cirka 87,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 13,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 94,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Tilldelning

De 124 033 778 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 23 oktober 2020. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras omkring den 13 november 2020. Sådana tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 672 045,28 kronor, från 1 031 280,96 kronor till 6 703 326,24 kronor och antalet aktier kommer att öka med 945 340 880 aktier, från 171 880 160 aktier till 1 117 221 040 aktier.

Handel för aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas inledas omkring den 20 november 2020 medan aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas inledas omkring den 1 december 2020.

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattade högst 100 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie och teckningsperioden löpte under perioden 27 oktober – 10 november 2020 och riktades till Bolagets butikschefer, anställda vid huvudkontoret och konsulter. Bland de som tecknat sig i den Riktade Emissionen finns Bolaget VD Lars Fins. Den Riktade Emissionen tecknades till cirka 21 procent och genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 126 249,102 kronor, från 6 703 326,24 kronor ((beräknat efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket) till 6 829 575,34 kronor, och antalet aktier 21 041 517 aktier med från 1 117 221 040 aktier (beräknat efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket) till 1 138 262 557 aktier.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 13:45 CET.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB  är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com