Venue Retail Group, u.n.t. Rizzo Group, presenterar finansiella mål och offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag.

Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolagets styrelse har fastställt finansiella mål . Vidare har prospektet avseende företrädesemissionen i Bolaget idag, den 23 oktober 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Finansiella mål

Bolaget har tidigare offentliggjort att man antagit en ny affärsplan, som bland annat innebär att Bolagets befintliga verksamhet kommer att koncentreras till varumärket Rizzo i Sverige och Morris i Norge. Som ett led i strategiarbetet antog Bolagets styrelse idag, den 23 oktober 2020, finansiella mål för Bolaget baserat på den nya affärsplanen. Bolagets finansiella mål är att på medellång sikt leverera tillväxt med en rörelsemarginal överstigande 10 procent.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet avseende företrädesemissionen i Bolaget om cirka 94,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag, den 23 oktober 2020, godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.venueretail.com, på Carnegies hemsida för aktuella erbjudanden, www.carnegie.se och på www.fi.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls tillgängliga på Bolagets hemsida samt Carnegies hemsida för aktuella erbjudanden från och med teckningstidens första dag, d.v.s. den 27 oktober 2020.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 945 340 880 B-aktier, till en teckningskurs på 0,10 kronor per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 94,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att, efter genomförd företagsrekonstruktion, varuförsörja Bolaget, ställa om butiksnätet, utveckla Bolagets digitala butiker, betala Bolagets ackordsborgenärer och delbetala lån och krediter.
  • Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen den 22 oktober 2020 innehavd aktie oavsett aktieslag. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya B-aktier i Företrädesemissionen.
  • Teckningsperioden för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 27 oktober 2020 till och med 10 november 2020.
  • Bolaget har erhållit skriftliga teckningsåtaganden om cirka 22,4 MSEK, motsvarande cirka 23,7 procent av Företrädesemissionen, från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist. Bolaget har vidare erhållit emissionsgarantier om cirka 51,1 MSEK, motsvarande cirka 54,1 procent av Företrädesemissionen, från nämnda aktieägare samt Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget). Företrädesemissionen omfattas således till cirka 77,8 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 84,6 procent. Aktieägare som inte önskar delta i Företrädesemissionen har möjlighet att finansiellt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 27 oktober 2020 till och med den 6 november 2020 på Nasdaq Stockholm.

Tidplan

Teckningsperiod 27 oktober – 10 november 2020
Handel med teckningsrätter 27 oktober – 6 november 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) 27 oktober 2020 – 16 november
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Omkring den 12 november 2020
Leverans av nya B-aktier tecknade med företrädesrätt Omkring den 20 november 2020
Leverans av nya B-aktier tecknade utan företrädesrätt Omkring den 1 december 2020

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ), är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 16:30 CEST.

Om Venue Retail Group, u.n.t. Rizzo Group

Bolaget är en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor och skor. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av egna och externa varumärken genom fysiska och digitala butiker. Bolagets verksamhet är indelad i två affärsområden; Väskor & Accessoarer och Skor & Accessoarer. Verksamheten drivs genom de helägda detaljhandelskedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK. Genom affärsområdet Väskor & Accessoarer erbjuder kedjorna Accent och Morris ett utbud av bland annat hand- och resväskor samt handskar. Inom affärsområdet Skor & Accessoarer driver Koncernen dels egna Rizzobutiker, dels butiker genom varuhuskonceptet NK Shoes & Accessories. Venue Retail Group AB (publ), u.n.t. Rizzo Group AB (publ), är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, u.n.t. Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com