Erbjudandet i Luxbright inför notering på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, handel inleds den 19 november 2020

Luxbright AB (publ) (“Luxbright” eller “Bolaget”), ett ledande företag inom lösningarna för röntgenstrålning, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Luxbrights aktier och teckningsoptioner inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (“Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl professionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på cirka 62,7 miljoner SEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 207 procent. Som ett led i den höga efterfrågan i samband med Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja en utökningsoption (”Utökningsoptionen” och tillsammans med Erbjudandet, det “Utökade Erbjudandet”), bestående av ytterligare 2 000 000 nyemitterade aktier och 2 000 000 teckningsoptioner. Som ett resultat av det Utökade Erbjudandet, kommer Bolaget tillföras över 1 000 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdag den 19 november 2020.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var 2,75 SEK per unit (“Erbjudandepriset“), motsvarande 2,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Det motsvarar ett marknadsvärde om cirka 82,2 miljoner SEK, inklusive de nya aktierna som emitterats i samband med det Utökade Erbjudandet.
  • Det Utökade Erbjudandet, utgjordes av totalt 13 000 000 nyemitterade aktier och 13 000 000 nyemitterade teckningsoptioner (“Units“) i Luxbright. 
  • Som ett led i att Erbjudandet fulltecknades har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja Utökningsoptionen till fullo och därmed kommer Luxbright att tillföras totalt cirka 35,8 miljoner SEK i bruttolikvid, före avdrag för transaktionskostnader.
  • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 13 000 000 aktier från 16 898 511 aktier till 29 898 511 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 43,5 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande. 
  • Ett fyrtiotal professionella investerare, inklusive de befintliga ägarna Lindeblad Venture AB och Daniel Johnsson via Quiq Distribution Holding AB har under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, tecknat Units motsvarande ett totalt värde om cirka 27,5 miljoner SEK eller cirka 77 procent av det Utökade Erbjudandet. Lindeblad Venture AB och Quiq Distribution Holding AB investerade cirka 5,9 miljoner SEK respektive cirka 4,6 miljoner SEK i Erbjudandet.
  • Handeln i Luxbrights aktie respektive teckningsoption på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas torsdag den 19 november 2020. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet “LXB” med ISIN-kod SE0015192075 och teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet “LXB TO1” med ISIN-kod SE0015191952.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 12 november 2020.

Mats Alm, VD på Luxbright
“Vi är väldigt glada över det stora intresset för Luxbright och att så många investerare väljer att investera i oss. Antalet investerare visar på att det finns en stark tro på Luxbright, vår affärsmodell och vår framtidsresa där vi genom patenterad teknologi ska kommersialisera nästa generations röntgenrör. Jag, tillsammans med vårt suveräna team på Luxbright, blickar nu framåt mot nästa steg i Bolagets utveckling där vi genom tillgång till kapitalmarknaden skapat ännu bättre förutsättningar att stärka vår position och nå Luxbrights vision om att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.”

Rådgivare
Skills Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

Om Luxbright
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Baserat på patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Bolaget bildades 2012 och verksamheten baseras på grundaren Dr. Qiu-Hong Hu’s teknologi. Hans prisbelönade forskning har fortsatt på Luxbright, som har förfinat den nya röntgenrörsteknologin. Luxbrights produkter ämnar lösa de problem som har kännetecknat röntgenmarknaden under mycket lång tid: begränsad bildupplösning, överflödig värme, komplicerad röntgenrörsdesign och begränsad mobilitet av röntgensystem.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Luxbright i någon jurisdiktion, varken från Luxbright eller från någon annan. 

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Skills Corporate Finance Nordic AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och inlämnats till Finansinspektionen. I samband med Finansinspektionens godkännande och registrering av EU-tillväxtprospektet har detta idag offentliggjorts och publicerats bland annat på Luxbrights hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att göra sin egen Målmarknadsbedömning i förhållande till aktierna i Luxbright och att bestämma lämpliga distributionskanaler.