Kommuniké från extra bolagstämma i Luxbright AB

LUXBRIGHT AB höll idag, torsdagen den 13 juli 2023, extra bolagsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes Fredrik Brusberg, biträdande jurist vid MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakligt beslut fattades på den extra bolagsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 24 mars 2023 om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en emission av aktier till Lindeblad Venture AB mot betalning genom kvittning.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida www.luxbright.com.

För ytterligare information kontakta:

Mats Alm
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 261 2011
E-mail: mats.alm@luxbright.com