Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Försäljning fastigheter,  förtida delåterbetalning av nominellt belopp och avnotering av kapitalandelsbevis

Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), org.nr org.nr 556865-2894 (”Bolaget”), har vid styrelsemöte den 8 juni 2018 beslutat om försäljning av resterande fastigheter i Motala samt om en förtida delåterbetalning av Bolagets kapitalandelsbevis, ESTEA KAPBEVIS1, ISIN SE0004867331 (”Kapitalandelslånet”), nominella belopp.

Som ett led i den fortsatta avvecklingen av Bolaget, beslutade styrelsen om försäljning av resterande fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 170 000 000 SEK, före sedvanliga omkostnader. Planerad avtalsdag (inklusive frånträde) för försäljningen är satt till den 27 juni 2018. Processen för slutlig återbetalning har således påbörjats, varav styrelsen beslutade om en förtida delåterbetalning av nominellt investerat belopp, enlighet nedan:

  • Förtida delåterbetalning av Kapitalandelslånet nominella belopp ska ske den 5 juli 2018 på ordinarie ränteutbetalningsdag.
  • Avstämningsdag ska vara den 28 juni 2018. Återbetalningen ska göras till den som på denna dag är registrerad som innehavare av ett eller flera kapitalandelsbevis hos Euroclear Sweden AB och således även berättigade till låntagarkoncernens resultat (såsom definierat i de allmänna villkoren) vid slutlig återbetalning.
  • Delåterbetalningen ska ske genom minskning av kapitalandelsbevisens nominella belopp, och kommer uppgå till 5 999 kronor, varefter det nominella beloppet per kapitalandelsbevis efter återbetalningen uppgår till 1 krona.
  • Begära om avnotering av kapitalandelsbevisen under Kapitalandelslånet hos Nordic Growth Market NGM AB med sista handelsdag den 26 juni 2018, vilket innebär att ingen handel kommer att kunna ske efter denna dag.
  • Slutlig återbetalning av Kapitalandelslånet, inklusive låntagarkoncernens resultat, ska ske så snart det finns ett av revisorn granskat slutgiltigt resultat. Vinsten per kapitalandelsbevis och tid för slutlig återbetalning kommuniceras så snart som möjligt.

KOMMENTAR

Efter ett tydligt ja under röstningsförfarande på extra långivamöte den 28 maj, har villkoren för försäljning och processen för slutlig återbetalning initierats. Ett första steg i detta blir efter försäljning av resterande fastigheter att betala tillbaks allt utom en krona av nominellt belopp per kapitalandelsbevis, vilket sker på nästa ordinarie ränteutbetalnings dag. Därefter är vår ambition att påskynda fastställande av det slutliga resultatet med efterföljande slutlig återbetalning, inklusive vinster, säger David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, VD Estea Sverigefastigheter AB (publ), tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & IR Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se 

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.