Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – publik emission om maximalt 200 MSEK

Stockholm 31 augusti 2017- Förvaltaren Estea AB:s Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), planerar en sjätte nyemission av Kapitalandelsbevis (SE0007131883), om upp till maximalt 200 000 000 SEK, i enlighet med Allmänna Villkor för fonden. Extra bolagsstämma i Investeringsfonden har den 29 augusti 2018 beslutat att genomföra en publik nyemission. Därutöver har bolagstämman bemyndigat styrelsen att besluta om ytterligare emissioner om maximalt 300 000 000 SEK. Prospekt om erbjudande att teckna är, per den 31 augusti, inlämnat till Finansinspektionen.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

       Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

       Erbjudandet uppgår till maximalt 200 000 000 SEK, bestående av maximalt 20 000 kapitalandelsbevis

       Teckningspost 10 000 SEK (100 % av nominellt värde)

       NAV 107,4% per 180630

       Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

       Planerad teckningstid; i anslutning till projektets godkännande till och med 5 okt 2018

       Planerad likviddag; 11 okt 2017

       Planerad handelsstart på NDX; okt 2018

       Löptid; senast 2022

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Investeringsfonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Fonden har genomfört fem emissioner och äger (per den 30 juni, 2018) nio fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 52 500 kvm, till värde om ca 1 277 MSEK. Estea Sverigefastigheter 3 är sedan 2015 noterad hos NGM (NDX) och lämnar en årlig ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning. Sedan starten 2015 uppgår den ackumulerade avkastningen/räntan till 18,9 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2018 till 107,4 %.

Bakgrunden för pågående emission är att via ett ökat investeringsutrymme ge fonden Sverigefastigheter 3 en fortsatt konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv. Vid en fulltecknad emission, beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca 500 Mkr.

”Vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och vid ett fulltecknat erbjudande ges ett investeringsutrymme om ca 500 MSEK. Genom vår aktiva förvaltning strävar vi alltid efter att generera en stabil och attraktiv avkastning, oberoende av uppgång eller nedgång i marknaden, vilket vi är stolta över att ha visat prov på i tidigare investeringar,

säger Johan Eriksson, VD, Estea AB.”

Avanza Bank har agerat finansiell rådgivare, emissionsinstitut och distributör åt Estea AB och Wistrand Advokatbyrå har agerat legalt ombud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef & Capital markets Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.