ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Hørsholm, Danmark, 16 januari, 2018 – ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka 19 203 224 SEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet med bl.a. ledning, huvudägare och institutioner. ExpreS2ion meddelar även, att bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2018. Tidigare datum för publicering var den 28 februari 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att finansiera:

 • Kapital för att, i egen regi, kunna fullfölja fler projekt gällande vacciner och läkemedelskandidater, som bolaget regelbundet stöter på i marknaden.
 • Resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget AdaptVac och dess utvecklingsprojekt.
 • Vidareutveckling av bolagets plattform med nya produkter, som kommer att förstärka bolagets position inom nya marknadssegment och generera nya kunder och därmed öka såväl bolagets intäkter på kort sikt som dess långsiktiga möjligheter.

VD Steen Klysner kommenterar

”Vår positiva utveckling sedan noteringen 2016 har lett till en väsentlig ökning av bolagets intäkter, samtidigt som vi har uppnått en unik och fördelaktig position på marknaden. Bolagets ledning och styrelse tillsammans med huvudägare bedömer, att bolagets begränsade rörelsekapital är ett hinder för en optimal utveckling av bolaget. Vi stöter regelbundet på möjligheter, som skulle kunna skapa betydande värden för bolaget, men som vi tvingas avstå på grund av resursbrist. Antalet möjligheter har ökat både på grund av det delägda joint venture-bolaget AdaptVac, och som en direkt konsekvens av våra ökade marknadsinsatser. Ett tillskott av kapital kommer att kunna öka takten i vår process med att uppnå en kritisk massa för våra kärnaktiviteter, säkerställa en god värdeutveckling för bolagets befintliga tillgångar, och samtidigt möjliggöra för oss att investera i och utveckla ytterligare tillgångar. Den starka tilltron till bolaget syns inte minst genom teckningsförbindelser från bland annat ledning, huvudägare och institutioner om cirka 57 %”

Motiv för företrädesemissionen

ExpreS2ion har ökat antalet projekt och intäkter under de senaste 12 månaderna. Under 2017 bildades dessutom joint venture-bolaget AdaptVac ApS tillsammans med ett spin-off-bolag från Köpenhamns Universitet, NextGen Vaccines ApS, som har en synergistisk och revolutionerande plattformsteknologi för vacciner och vaccin-liknande behandlingar, och en pipeline med tidiga, lovande läkemedelsprojekt. För att kunna finansiera denna möjlighet, genomförde ExpreS2ion under augusti 2017 en företrädesemission om cirka 3,9 MSEK. Förutom det bröstcancerrelaterade terapeutiska vaccinet, som bolaget tidigare offentliggjort, finns i AdaptVac ytterligare en kandidat, som i tidiga försök visat på lovande resultat i jämförelse med existerande terapier/vacciner. Bolaget kan av konkurrensskäl ännu inte tillkännage vilka indikationer detta gäller, men det plug and play-förfarande, som är inbyggd i teknologin, är idealiskt för att snabbt ta fram avancerade läkemedelskandidater. Med ytterligare resurser kan takten för att ta ytterligare en-två nya kandidater i utveckling ökas.

Efter den framgång som bolaget har haft med den valda utvecklingsstrategin, och de möjligheter som den skapat, gör styrelsen, ledning och huvudägare nu bedömningen att denna strategi och affärsmodell, som huvudsakligen är baserad på finansiering av affärsutvecklingen, genom att öka intäkterna från kärnverksamheten, inte är tillräcklig för att framgent på ett optimalt sätt ta vara på de möjligheter som bolaget möter. Resultatet av att bolaget i dagsläget i huvudsak förlitar sig på löpande intäkter för att finansiera utvecklingsverksamheten är förlorade affärsmöjligheter och intäkter i situationer där ett större rörelsekapital skulle kunna ge bolaget möjlighet att dra nytta av befintligt marknadsbehov och utnyttja ytterligare möjligheter för värdeskapande med betydande potential. Ett tillskott av kapital skulle dessutom möjliggöra en ökad takt i den pågående utvecklingen av bolagets kärnaktiviteter och därmed påskynda processen med att uppnå en kritisk massa och den finansiella styrka och de skalfördelar som detta skulle innebära. Utöver detta skulle ett tillskott av kapital dels möjliggöra en ökad takt i utvecklingen av befintliga läkemedelstillgångar i joint venture-bolaget AdaptVac, och dels möjliggöra för bolaget att ingå nya avtal och starta upp projekt gällande ytterligare högvärderade läkemedelstillgångar och andra liknande möjligheter.

Mot bakgrund av ovanstående planerar ExpreS2ion nu att genomföra en företrädesemission om cirka 19,2 MSEK för att finansiera en utvecklingsplan bestående av ett antal utvalda element, som tillsammans möjliggör konsolidering, utveckling och expansion av bolagets kärnverksamhet till en lönsam och intäktsgenererande plattform. Dessutom möjliggörs en satsning på AdaptVac med syfte att skapa en betydande värdeutveckling för dess teknikplattform och läkemedelsprojekt, samt möjlighet att fullfölja satsningar på nya möjligheter till värdeskapande i synergi med bolagets plattform.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 8 – 27 februari 2018
 • Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 403 aktier, motsvarande 19 203 224 SEK
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 februari 2018 är registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen
 • Antal aktier innan nyemission: 9 601 612 aktier
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden
  8 – 23 februari 2018
 • Värdering (pre-money): Cirka 76,8 MSEK
 • Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 8 februari 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2018.
 • Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av emissionsvolymen, med bland annat bolagets ledning, huvudägare och institutioner.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar: