Extraordinary Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 4 december 2023 kl. 14:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.

Rätt att delta

Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 november 2023.

Aktieägare som avser delta vid extra bolagsstämman ombeds meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 28 november 2023 per post till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2023", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com. Vid anmälan om deltagande bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2023", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö eller via e-post till info@wyldnetworks.com, så att handlingarna är bolaget tillhanda senast den 28 november 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 24 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 28 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8) Val av ny styrelseledamot
9) Fastställande av styrelsearvode
10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägaren Tern Plc ("Aktieägaren") föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot
Aktieägaren föreslår att David Wendel Thoms väljs till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Mats L Andersson (ordförande), Mats R Andersson, Ramesh Kesanupalli, Henrik Hedelius och David Wendel Thoms.

Information om David Wendel Thoms, född 1989
David är för närvarande föräldraledig från sin roll som VD i venture capital-bolaget First Venture (där han sagt upp sin anställning). Han sitter även i styrelsen för ett flertal bolag och anlitas ofta som konsult av investmentbanker och private equity-bolag. Tidigare har han haft ledande roller i tillväxtbolag som Daniel Wellington och har även varit rådgivare till både större bolag som H&M och mindre bolag som Loop Earplugs i frågor avseende internationell expansion och tillväxt. Han har även arbetat flera år på en av de största advokatbyråerna i Norden.

David Wendel Thoms har en jur.kand. från Stockholms universitet och har studerat ekonomi vid Lunds universitet samt Sustainable Finance & Investments vid Harvard University.

David Wendel Thoms har inte tidigare arbetat för Wyld Networks AB.

David Wendel Thoms är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

David Wendel Thoms innehar inte några finansiella instrument i Wyld Networks AB.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2023, ska utgå till David Wendel Thoms för dennes styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.wyldnetworks.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

 

Stockholm i November 2023

Wyld Networks AB

Styrelsen

                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

 

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com