Fastators intressebolag Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 mkr i en kraftigt övertecknad emission

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr till en kurs om 101,75%. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Glimstedt och Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att se marknadens stora intresse för Offentliga Hus. Det är helt enkelt ett kvitto på ett långsiktigt värdebyggande arbete från Fastator som ägare tillsammans med bolaget. Med bolagets stärkta kassa ser vi nu fram emot att följa bolagets fortsatta tillväxt med sikte på en börsnotering under 2019, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD för Fastator. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september kl 08.45 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie påNasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.