FCG fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Transcendent Group och förlänger acceptfristen

 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

 

FCG Holding Sverige AB (”FCG”) lämnade den 15 juni 2022 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent Group”) avseende samtliga aktier i Transcendent Group (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 7 juli 2022.

 

Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerande 6 330 219 aktier och röster, motsvarande cirka 97 procent av aktierna och rösterna i Transcendent Group. Det för Erbjudandet uppställda villkoret om 90 procents anslutningsgrad är därmed uppfyllt. I och med detta och då även övriga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts förklarar FCG Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas omkring den 15 juli 2022.

 

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att göra det förlängs acceptfristen till och med kl. 15:00 den 1 augusti 2022. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet inom den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 5 augusti 2022. FCG förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Erbjudandet.

 

FCG avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet samt att verka för att Transcendent Groups aktier avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

I samband med Erbjudandet har FCG anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och Avanza Bank AB (publ) som finansiell rådgivare.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2022, kl. 08:00 (CEST).

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Kristian Bentzer, verkställande direktör för FCG                       Magnus Karlberg, ekonomichef för FCG                                +46 76 635 05 07                                          +46 70 624 21 38
kristian.bentzer@fcg.se                              magnus.karlberg@fcg.se

 

Viktig information

 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. FCG avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.