FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

 • Orderingången ökade med 101 procent till 14,0 MSEK (6,9).
 • Nettoomsättningen ökade med 91 procent till 16,4 MSEK (8,6). Justerat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 103 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,6 MSEK (-1,2).
 • Resultat före skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,2).
 • FlexQubes stärkta balansräkning och likviditet har möjliggjort högre egenfinansiering av kundfordringar, vilket påverkat kassaflödet under första kvartalet. Kassaflödet uppgick till -13,8 MSEK (0,3), varav -13,1 MSEK (0,6) från den löpande verksamheten, -1,5 MSEK (0,0) från investeringsverksamheten och 0,9 MSEK (-0,3) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 20,3 MSEK (0,5) vid periodens utgång.
 • Bolaget har deltagit på flertalet mässor i Europa med lyckat resultat.
 • Bolaget har grundat ett FlexQube GmbH, med säte i Frankfurt som framför allt ska hantera DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz). FlexQube GmbH är ett helägt tyskt dotterbolag till FlexQube AB (publ).
 • FlexQube GmbH har anställt en säljchef, Jan Brettmann, som rekryterades från Trilogiq. Jan har mångårig erfarenhet av internlogistik och vagnsbaserad materialhantering. Jan är baserad strax utanför München men har hela DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) som ansvarsområde.
 • Bolaget har rekryterat en tysk designer för Göteborgskontoret, Christoph Stangl, som primärt ska stötta försäljningar i FlexQube GmbH, men även produktutvecklingen vad gäller mekatronik.
 • Bolaget har rekryterat en Operations Manager, Adam Fredriksson, som kommer från Stora Enso. Hans huvudsakliga ansvar är att öka kapaciteten och förbättra marginalerna.
 • Bolaget har investerat i ny tillverkningsteknik för några av baskomponenterna. Med start andra halvåret 2018 förväntas det successivt bidra till ökad kapacitet och lönsamhet.
 • Bolaget har intensifierat produktutvecklingen vad gäller ”FlexQube 4.0”, innebärande bland annat ytterligare relevanta resurser i Indien och Sverige samt utvecklande och inköp av ny teknik.

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2018: https://www.flexqube.com/investor#financial-reports 

Hela delårsrapporten finns bifogad härtill.

VD-ORD

Under första kvartalet växte vi med 91% (103% justerat för valuta) jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vår orderingång ökade med 101%. Det är en utveckling vi är mycket glada och stolta över men som också ökat pressen på vår leverantörskedja och kapacitet.

Såväl orderingång som fakturering ökade kraftigt första kvartalet. Även om det är höga tillväxttal, 101 respektive 91 procent, var vår förhoppning att nå ännu mer. På grund av en något ansträngd leverantörskedja och komponentbrist kommer vissa kundorders istället utlevereras i början på det andra kvartalet. Resultatet har i enlighet med expansionsplanen bland annat belastats av stora marknadsinsatser med flera större mässor i perioden, ökad marknadsföring och rekryteringskostnader. Utmaningar i leveranskedjan har också haft en viss negativ påverkan på resultatet då vi fått söka kortsiktiga lösningar för att hålla nere leveranstiderna mot kunderna. Den underliggande bruttomarginalen är god och på uppåtgående och ett internprojekt är igång där vi försöker ta tillvara på de skalfördelar vi får med ökade volymer. Vi har ett intensivt arbete med att säkra upp en långsiktigt högre kapacitet både vad gäller interna resurser men framför allt externa leverantörer och komponenter med lång ledtid, för att stå bättre rustade för en ökad orderingång och tillväxt.

Periodens kassaflöde påverkades negativt med ca 8 miljoner kronor av att vi beslutade att inte finansiera våra kundfordringar under kvartalet. Med tanke på vår likviditet bedömdes det som en onödig finansieringskostnad och vi har även lämnat vår checkräkningskredit outnyttjad. I övrigt har kassaflödet påverkats av investeringar såsom FlexQube 4.0 och investeringar för ökad kapacitet och lägre tillverkningskostnader, ökade marknadsaktiviteter och högre lagernivåer för att möta efterfrågan.

Under kvartalet har stort fokus lagts på marknadsföring med bland annat lansering av en ny produktkatalog på flera olika språk och mässor där vi varit på LogiMAT i Tyskland och Technishow i Nederländerna. Dessutom har det varit mycket planering och fokus på den största mässan i Nordamerika i år, MODEX som gick av stapeln 9-12 april. MODEX är vår enskilt största investering i en mässa och vi kan efter vi nu genomfört den konstatera att avkastningen kommer bli mycket god under de kommande 6-18 månaderna.

Utöver ovannämnda aktiviteter har fokus under det första kvartalet, vilket också är vårt första kvartal som noterat bolag, varit på rekrytering och att bygga organisationsstrukturen för framtiden. Vi har arbetat med uppstarten av FlexQube GmbH samt arbetat intensivt med rekryteringar inom sälj och supply chain. Naturligtvis är detta en påfrestning för en liten organisation som vår men utfallet har varit lyckosamt. Vi har attraherat mycket lovande kompetens inom den industri vi verkar och i de delar vi bedömer vi behöver förstärka.

Det är fortsatt väldigt glädjande att kunna konstatera att kunderna fortsätter att vara nöjda med våra produkter samt att vi ser uppföljningsordrar i allt snabbare takt. Några lite större värda att nämna var den från Volvo Cars på drygt 200 vagnar samt Ponsse i Finland som beställde ytterligare 100 vagnar i början av april. I USA är Siemens Mobility i Sacramento och Proterra två frekvent återkommande kunder.

Vi ser också att flera kunder som vi varit i kontakt med tidigare år, men som då valde att köpa svetsade vagnar, nu kontaktar oss för att de har fått problem med dessa. Det kan vara på grund av dålig kvalitet eller att de framförallt insett att de har ett behov av flexibilitet som gör att de nu kontaktar oss igen. Att vi blir ett mer välkänt varumärke för varje dag som går har också en positiv påverkan.

I Nordamerika växer vi återigen med över 200% i kvartalet och det är i USA vi har flest processer igång med större potentiella projekt. Merparten av projekten är relaterade till fordonsindustrin men även i andra branscher vinner vi fler och fler kunder, även om de flesta startar med mindre ordervärden. Inom vindkraftsindustrin får vi fler kunder och eldrivna fordon är också ett tydligt växande segment.

På MODEX i Atlanta presenterade vi vår första prototyp av det vi för tillfället kallat ”FlexQube Smart Cart”. Det är en vagn utrustad med elmotor, sensorer och kameror för att kunna fjärrstyras. På mässan visade vi hur den kunde manövreras av en iPad via bluetooth men i nästa fas kommer vi att utveckla mjukvaran och hårdvaran till att bli än mer intelligent och värdeskapande för kunderna. I dagsläget är det sex personer som arbetar med detta projekt internt som går under namnet ”FlexQube 4.0”, kopplat till industrirevolutionen ”Industri 4.0”. Under mässan var ett flertal stora globala bolag intresserade av att göra piloter med oss på detta koncept och vi intensifierar arbetet med att kunna ta den här produkten till marknaden i kombination med våra mekaniska byggblock. I säljorganisationen ligger dock fokus på att nå ut till marknaden med vårt befintliga koncept som ska ersätta svetsade lösningar och 4.0-projektet ska förhoppningsvis addera en ny dimension till vårt företag på sikt.

Med en mycket motiverad och engagerad personal går vi in i årets andra kvartal med fullt fokus på att arbeta med de kontakter vi fått under de tre större mässor vi genomfört hittills i år (inklusive MODEX i början av april), att framförallt växa snabbare på den nyetablerade marknaden i Tyskland samt förbättra vår leveranskedja och därmed öka vår kapacitet och förbättra marginalerna ytterligare.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 april 2018, kl 12:00 CET.