Företrädesemission i Taurus Energy AB (publ) avslutad

Taurus Energy AB:s företrädesemission med teckningstid 19 dec 2017 – 12 jan 2018 är nu avslutad och tecknades till 8 568 943,50 kr motsvarande 61 % av emissionsvolymen. Emissionen tillför bolaget ca 7,6 MSEK efter emissionskostnader och garantiersättning.

Totalt 6 591 495 aktier emitterades varav 485 802 A-aktier och 5 721 078 B-aktier emitterades till en kurs om 1,30 kr per aktie, och 384 615 b-aktier emittierades som garantiersättning efter fullt nyttjande av den garanti som ställts ut av Lantmännen ek. för. Totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 92 676 718 st. Emissionen tillför bolaget ca 7.6 MSEK efter emissionskostnader om ca 400 000 kr och garantiersättning i form av B-aktier motsvarande 500 000 kr och ökar aktiekapitalet från 5 165 113 kr med 395 490 kr till 5 560 603 kr.

Vi är tacksamma för det förtroende de som tecknat sig i emissionen visat, och för det starka stöd vi fått från Lantmännen. Med kassan säkrad för en tid framåt kan vi fokusera på arbetet med att skapa en komplett lösning för 1,5G-marknaden tillsammans med våra samarbetspartners.”

– Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB

Tilldelning kommer ske enligt de principer som angivits i investeringsmemorandum och avräkningsnotor beräknas att skickas ut 19 januari till de som tilldelats/tecknat aktier i emissionen. Efter att emissionen registerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå.

Eminova fondkommission har agerat emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69 eller info@taurusenergy.eu

Eller

Per Jansson, styrelseordförande Taurus Energy AB, 0709 17 47 46

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 17:15.