Alteco Medical AB: Sista dag för handel med BTA

I december 2017 genomförde Alteco Medical AB (”Alteco Medical”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 18 197 332 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 23 januari 2018 och stoppdag är den 25 januari 2018. Alteco Medical angav i pressmeddelande den 28 december 2017 att bolagets aktiekapital efter registrering av företrädesemissionen och beslut om minskning skulle uppgå till 8 188 800  SEK. Härmed meddelas att aktiekapitalet efter registrering av förträdesemission samt beslut om minskning med 4 549 333,20 SEK rätteligen uppgår till 9 098 666, 40 SEK med ett kvotvärde om 0,2 kronor per aktie.

18 197 332 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 29 januari 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Alteco Medical till 45 493 332 stycken.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare åt Alteco Medical i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Håkan Petersson, VD
E-post: hakan.petersson@altecomedical.com
Telefon: 0706 – 32 00 43.
www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en av de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Via specifika bakteriegifter (endotoxiner) som sprids via blodet till stora delar av kroppen utvecklas det septiska tillståndet. Endotoxin, eller lipopolysackarid (”LPS”), är en huvudkomponent i cellväggen hos en bakterietyp som kallas gramnegativa bakterier. När endotoxin frigörs i blodbanan framkallas en stark toxisk (giftliknande) reaktion från immunförsvaret vilket kan leda till sepsis. Alteco Medicals produkt Alteco® LPS Adsorber reducerar effektivt mängden endotoxin i blodbanan och kan därför hindra eller vända sepsisförloppet. Genom att avlägsna endotoxin ur blodbanan kan den kritiska och livshotande delen av sepsisförloppet motverkas.