Företrädesemissionen i Hybricon fulltecknad, och TO 2 har omräknats.

I den företrädesemission av units i Hybricon Bus System AB, där sista teckningsdag inföll den
12 maj 2020, tecknades totalt 139 639 360 units av högst 153 956 675 erbjudna units. Av dessa units tecknades 98 916 141 med stöd av uniträtter. Före utnyttjat garantiåtagande uppgår således teckningsgraden till 91 procent.

Av de emissionsgaranter som medverkade i transaktionen tecknar endast Spinox AB, som lämnat en sk toppgaranti. Denna toppgaranti är behäftad med avyttringsförbehåll under sex månader.

Vid registrering av emissionen enligt ovan ökas bolagets aktiekapital med 9 237 400 kr, från
4 618 700 kr till 13 856 100 kr. Totalt antal aktier uppgår då, efter upplösning av varje unit till två aktier, till 461 870 025 st, och Bolaget tillförs ca 26 Mkr före emissionskostnader om ca. 2,4 Mkr.

Då garantiersättningarna i hög grad skall erläggas i form av units, medför emissionsresultatet att styrelsen för Hybricon kommer att besluta om en övertilldelningsemission om ytterligare högst 20 000 000 units till samma villkor, vilka skall tilldelas de emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av units, samt som återbetalning genom kvittning av 2 Mkr av ett tidigare upptaget brygglån. Detta medför att kassabehållningen från emissionen kan maximeras.

Mindre justeringar av emissionsresultatet kan tillkomma. Styrelsen kommer inom kort och så snart som resultatet fastställts att fatta formellt tilldelningsbeslut, varefter avräkningsnotor skickas ut till de som tecknat utan stöd av uniträtter. Beräknad likviddag är den 22 maj 2020 och handel med BTU sker fram till dess att Bolagsverket slutligt registrerat Företrädesemissionen.

Handel med nya aktier beräknas kunna starta på Spotlight omkring första veckan i juni 2020, efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och varje unit omvandlats till aktier, varpå de bokats ut hos Euroclear.    

Den genomförda företrädesemissionen har föranlett omräkning av villkoren i Bolagets teckningsoption TO 2. Fortsättningsvis medger varje innehavd option teckning av 0,58 st (0,33) nya aktier, till en kurs om 0,56 kr (1,00) per aktie.

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, Verkställande direktör, tel +46 (0)70 533 37 06, e-mail: johan.suup@hybricon.se eller
Martin Rogersson, Styrelsens ordförande, +46 (0)70 524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.