Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Första dag för handel i de totalt 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats som en del av företrädesemissionen är den 20 januari 2020.

Innehavare äger rätt att för varje teckningsoption TO 2 teckna en ny aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juli 2020 till och med 22 juli 2020. De samlade villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 2 finns tillgängliga i SynActs prospekt publicerat i november 2020, som finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.synactpharma.com).

Mer detaljer om teckningsoptionerna

ISIN: SE0013409620

FISN: SYNACTPHAR/OPT RTS 20200722

CFI: RSSXXR

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.