Sammanfattning av IPO – Veg of Lund

Livsmedelsbranschen är i förändring och konsumenterna efterfrågar hälsosam och hållbara livsmedel. Det har lett till kraftig tillväxt av växtbaserade livsmedel som ett alternativ till animaliebaserade livsmedel. Veg of Lund verkar inom denna bransch och kommer under 2020 att lansera produkter inom detta område utöver deras befintliga smoothie som idag levereras till flera återförsäljare i Sverige. För att öka bolagets möjligheter att expandera genomför de nu en notering på First North och en nyemission i samband med noteringen.

Bolaget

Veg of Lund AB(“Veg of Lund” eller “bolaget”) är ett svenskt bolag som grundades 2016. Bolaget har tagit fram en patenterad vegetabilisk vätska som innehåller höga halter av Omega 3. Med hjälp av vätskan kan de erbjuda växtbaserade livsmedelsprodukter som ett alternativ till animaliebaserade livsmedel. Under 2018 lanserade bolaget sin första produkt, en smoothie.

Börsnotering

Veg of Lund planerar att genomföra en notering av sin aktie på First North den 10 februari. I samband med noteringen genomför bolaget en nyemission på 30 miljoner SEK, nettolikviden som erhålls uppgår till 25,1 miljoner SEK efter transaktionskostnader. Noteringen görs till ett bolagsvärde på 116 miljoner SEK efter emissionen.

Pengarna från nyemissionen planeras att användas till följande:

  • 46 %: Utöka bolagets organisation, medarbetare och inhemska marknadskanaler.
  • 18 %: Säljaktiviteter och marknadsföring i Storbritannien.
  • 18 %: Säljaktiviteter och marknadsföring i samband med lansering i USA.
  • 18 %: Säljaktiviteter och marknadsföring i samband med lansering i Asien.

Aktierna tecknas för 11 SEK per aktier och minsta teckningspost är 5 500 SEK. Sista ansökningsdag är satt till 27 januari och första handelsdag är beräknas vara 10 februari.

Produkter

Veg of Lund utvecklar och säljer livsmedel som är ett alternativ till animaliebaserade livsmedel. Bolaget har en patenterad växtbaserad vätska som innehåller höga halter av omega 3. Den vätskan är grunden till bolagets första produkt, My Foodie som är en smoothie i tre olika smaker. Produkten lanserades under april 2018 i ett antal butiker, sedan dess har antalet kunder ökat och försäljningen likaså.

Under andra halvåret har Veg of Lund som målsättning att lansera ett vegetabiliskt mjölalternativ. Parallellt utvecklar bolaget veganska alternativ till glass, grädde och yoghurt. Sedan 2017 utvecklar bolaget kylda soppor tillsammans med kocken Tareq Taylor.

Nedan visas bolagets olika produkter och inom vilken fas produkterna befinner sig inom.

Bild hämtad från Veg of Lunds prospekt. 

Affärsmodell och intäktsmodell

Veg of Lunds affärsmodell är att erbjuda innovativ och hälsosam livsmedel till konsumenter. Bolaget säljer dessa produkter till återförsäljare inom dagligvaruhandeln t.ex. ICA, Paradiset och Urban Deli. Framöver förväntas försäljning även ske till kaféer, sjukhus, skolor och personalrestauranger. Bolagets intäkter kommer idag från försäljning av livsmedel till återförsäljare.

Marknader

Veg of Lund verkar inom en nisch av livsmedelsindustrin, växtbaserade livsmedel för vardagen. Enligt SIFO äter 47 % av kvinnorna och 32 % av männen i Sverige vegetarisk mat minst en gång i veckan samt att 25 % vill minska sin köttkonsumtion närmaste året. Skälet till trenden att fler äter och vill äta mer vegetarisk mat skrivs i prospektet vara miljömässiga, etiska och  på grund av hälsomotiverade val.

Den globala marknaden för smoothies förväntas uppgå till 17 miljarder USD vid år 2024 och globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ uppgår till 16,2 miljarder USD och förväntas växa med i genomsnitt 16,7 % per år fram till 2025.

Marknadsstorlek för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ enligt Grand View Research.

Konkurrenter

Veg of Lund verkar idag primärt i Sverige och på den svenska marknaden finns ett flertal konkurrenter. Bland bolagets konkurrenter inom vegetabiliska mejeriprodukter finns primärt Oatly och Alpro. Oatlys försäljning uppgick till över 900 miljoner SEK under 2018 och även Alpro är betydligt större än Veg of Lund. Inom vegetabiliska livsmedel skriver bolaget att deras primära konkurrenter är Froosh, Arla och Innocent. Samtliga av bolagets konkurrenter är större och vissa av dem verksamma i flera länder och har stora ekonomiska resurser.

Ekonomisk översikt

Omsättningen har ökat kraftigt från låga nivåer de senaste åren. Under de tre första kvartalen 2019 steg nettoomsättningen med över 200% jämfört med samma period 2018. I absoluta tal ökade nettoomsättningen från 0,47 miljoner SEK till 1,44 miljoner SEK. Rörelseresultatet uppgick under de tre första kvartalen 2019 till -7,5 miljoner SEK. Bolaget förväntar sig att omsättningen kommer öka i takt med att bolaget lanserar fler produkter och får fler kunder. 

Den 30 september 2019 hade bolaget inga långsiktiga skulder och de kortfristiga skulder på 4,4 miljoner SEK. Soliditeten uppgick till 53,6%. Vid samma datum hade bolaget likvida medel på 4,6 miljoner SEK och nyemissionen väntas ge Veg of Lund en nettolikvid om 25,1 miljoner SEK.

Veg of Lund har en målsättning om att omsätta drygt 300 miljoner SEk och ha ett positivt rörelseresultat år 2023.

Huvudsakliga risker

  • Det finns risk att Veg of Lund inte lyckas generera intäkter för att finansiera bolaget verksamhet och att bolagets tillväxt kräver extern finansiering. Om bolaget ej får in tillräckligt med kapital kan det leda till förseningar eller negativ påverkan på bolagets finansiella ställning.
  • Veg of Lund verkar på en marknad med hög konkurrens och de är exponerade mot risken att större, mer kapitalstarka konkurrenter än Veg of Lund tar sig in på samma marknad. Det kan leda till att priserna pressas på marknaden samt att Veg of Lund utkonkurreras och därmed minskas marginalerna för bolaget.
  • Bolaget pekar också på att en risk är att kommande expansionsfas medför oförutsedda kostnader och om expansionen ej går som planeras riskerar det att påverka Veg of Lunds ekonomiska ställning.

Det finns fler risker i bolaget och aktien utöver de som är nämnda ovan.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget och har inte ansökt om tilldelning i samband med noteringen.