Företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 22,2 MSEK, som avslutades den 11 december 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,3 procent, motsvarande cirka 15,6 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 14 januari 2020. Avstämningsdag är den 16 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B (”Teckningsoptioner”). De nyemitterade B-aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 20 januari 2020. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 21 januari 2021.

Efter registreringen av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 9 469 361,88 SEK, fördelat på 157 822 698 aktier.

Villkor för Teckningsoptioner i sammandrag

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Taurus Energys B-aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK per B-aktie.

Teckning av B-aktier i Taurus med stöd av Teckningsoptioner ska ske mellan 1 mars 2021 och 16 mars 2021.

Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Taurus Energy tillföras mellan 7,8 och 15,6 MSEK, beroende på teckningskurs.

Vid utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 1 954 461,30 SEK genom utgivande av högst 32 574 355 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 11 423 823,18 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.