Första teckningsdag i Zenergys förträdesemission

Idag den 20 maj inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Zenergy AB (publ). Sista dag för teckning i emissionen är den 10 juni 2019. Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Vid full teckning tillför emissionen bolaget ca 25,8 MSEK (före emissionskostnader).

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 0,25 SEK per aktie

Emissionsstorlek: cirka 25,8 MSEK

Emissionsperiod: 20 maj – 10 juni 2019

Avstämningsdag: 16 maj 2019

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 maj 2019

Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den: 15 maj 2019

Handel med teckningsrätter: 20 maj – 5 juni 2019

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 20 maj – till dess Bolagsverket registrerat emissionen Emissionsvillkor: En (1) befintliga aktie i bolaget ger rätt att teckna två (2) nya aktier

Värdering Pre-Money: 12,4 MSEK

Antal aktier för emission: 51 624 696 Aktier

Teckningsförbindelser:1,1 MSEK

Garantiåtaganden: 20 MSEK

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

ISIN-kod: SE0010413658

Tecknings- och garantiåtagande

Zenergy har erhållit icke säkerställda garanti och teckningsåtaganden om totalt 21,1 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen.

Teckningsförbindelser har lämnats av:

Namn Belopp (SEK)
LIPCO AB 317 329
Joakim Ekdahl 355 000
Ekdahls kontorservice 104 188
Gunnar Ekdahl 40 706
Olle Magnusson 224 307

Garantiåtaganden har lämnats av

Namn Belopp
Fore C Investment Holding AB 2 000 000 SEK
Eastbridge Capital AB 1 000 000 SEK
Niclas Löwgren 500 000 SEK
Myacom Invest AB 2 000 000 SEK
Maria Ståhl 1 000 000 SEK
Modelio Equity AB 2 000 000 SEK
Oscar Molse 2 000 000 SEK
Mikael Rosenkrantz 300 000 SEK
Dividend Sweden AB 3 000 000 SEK
Montana Sweden AB 300 000 SEK
Pronator Invest AB 300 000 SEK
BGL Management AB 400 000 SEK
CapMate AB 2 000 000 SEK
Formue Nord Marknadsneutral A/S 2 200 000 SEK
John Bäck 1 000 000 SEK

Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 21,1 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2 MSEK.

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns att tillgå via Zenergys (www.zenergy.se), Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedel för teckning utan företräde finns att tillgå på respektive hemsidor. 

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – tf. VD, Zenergy AB (publ) Telefon: 0765 – 384117
E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se