Freetrailer Group A/S rapporterar protokoll från den ordinarie bolagsstämman

Torsdagen den 13 oktober 2022 kl 18.00 hölls ordinarie bolagsstämma i Freetrailer Group A/S, CVR-nr 28 89 19 38, på bolagets säte.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 42,90 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 7 142 985 kronor fördelat på 9 523 980 aktier à 0,75 kronor.

Styrelsen för Freetrailer Group A/S var representerad på ordinarie bolagsstämma.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.

Följande dagordning fastställdes för bolagsstämman:

  1. Val av ordförande
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
  5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
  6. Val av styrelse
  7. Val av revisor
  8. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Punkt 1:              Val av ordförande

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och var behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.

Punkt 2:              Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsens redogörelse för bolagets verksamhet under det föregående räkenskapsåret.

Bolagsstämman röstade enhälligt och med samtliga röster för styrelsens rapport.

Punkt 3:              Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande

Bolagets VD Philip Filipsen redovisade nyckeltalen för bolagets årsredovisning 2021/2022, vilken lades fram för godkännande.

Bolagets årsredovisning för 2021/2022 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4:              Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 5:              Förslag från styrelsen om bemyndigande av förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslog att bolagsstämman gör det möjligt för styrelsen att tillåta bolaget att förvärva egna aktier.

Styrelsens slutliga formulering av förslaget var:

”Styrelsen är bemyndigad att tillåta bolaget att förvärva egna aktier under upp till fem år från den 13 oktober 2022, upp till totalt nominellt 714 297 DKK av aktiekapitalet, motsvarande 952 396 aktier. Köpeskillingen får inte avvika med mer än 10 % från det noterade priset på Spotlight Stock Market vid tidpunkten för förvärvet.”

Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att låta bolaget förvärva egna aktier godkändes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 6:              Val av styrelse

Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid den ordinarie bolagsstämman.

Hela styrelsen meddelade att de var villiga att acceptera omval.

Styrelsens förslag om att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till fem godkändes enhälligt och med alla röster av bolagsstämman.

Inför valet av styrelseledamöter gavs information om de nominerade kandidaternas ledningspositioner i andra näringsidkande företag i enlighet med danska aktiebolagslagen 120 §.

Styrelsen omvaldes enhälligt och med samtliga röster.

Punkt 7:              Val av revisor

Ett förslag om omval av det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM som revisor för bolaget lades fram.

Det Statligt auktoriserade revisionsföretaget Kreston CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.

Punkt 8:              Övrigt

Det fanns inget att diskutera under övrigt.

Då det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades bolagsstämman kl. 19.30.

—o0o—

Som talman:

__________________

Advokat Nicolai Jung

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

60+ samarbetspartners

500+ upphämtningsplatser

2 800+ släpvagnar

770 000+ uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR