Front Ventures halvårsrapport januari – juni 2021 – korrigering av tidigare meddelande

Under första halvåret 2021 har aktivitetstakten varit fortsatt hög. Innehaven i Tortora och Stockaboo har avyttrats och investeringsportföljen består nu av tre bolag – Quickbit, Intergiro samt Vopy. Fokus för resterande 2021 är att inleda processer för att synliggöra övervärden i Quickbit och Intergiro samt öka ägarandelen i Vopy.

Halvårsperioden januari – juni 2021 (nedanstående text har korrigerats från tidigare meddelande):

  • Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 0,4 Mkr (4,5).
  • Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -4,8 Mkr (-2,4).
  • Resultat per aktie för årets första sex månader uppgick till -0,11 kr (-0,15).
  • Front Ventures avyttrade samtliga aktier i Tortora Europe AB (fd. Blockchain Voucher Europe AB) till en total köpeskilling om 12 Mkr, vilket motsvarar ett pris om 5,20 kronor per aktie med en positiv resultateffekt om cirka 0,773 Mkr.
  • I april investerade Front Ventures 8 Mkr i Vopy. Investeringen gjordes till kursen 2,50 kronor per aktie. Front Ventures ägarandel i Vopy, efter investeringen, uppgår till 14,1%.
  • Under delårsperioden gjorde Front Ventures två investeringar i Intergiro. Det första förvärvet gjordes i april och omfattade 2 miljoner aktier som köptes till en kurs om 10 kronor per aktie. Den andra investeringen i Intergiro gjordes i maj, då ytterligare 2 miljoner aktier köptes till en kurs motsvarande 14 kronor per aktie. Båda köpen reglerades genom en revers med 3 procents årlig ränta och en löptid om 12 månader. Båda investeringarna är villkorade av godkänd ägarprövning hos Finansinspektionen. Efter de båda aktieköpen innehar Front Ventures 9 785 252 aktier i Intergiro motsvarande ca 16,6% av kapital och röster.
  • Årsstämman den 28 april fattade beslut om omval av Tommy Ekholm och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Mikael Wandt som ordinarie styrelseledamot samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2021, kl 09.45