Front Ventures halvårsrapport januari – juni 2022

Under första halvåret 2022 har Front Ventures slutavyttrat innehavet i Quickbit och nyinvesterat i betalbolaget Powrs AB. Investeringsportföljen består nu av tre bolag – Powrs, Vopy och Intergiro. 

Halvårsperioden, 1 januari-30 juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 0,2 Mkr (0,4). 

• Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till 1,7 Mkr (-4,8). 

• Resultat per aktie för årets första sex månader ökade till 0,03 kr (-0,12). 

• Front Ventures avyttrade samtliga aktier i Quickbit [QBIT] till ett totalt värde om 17 Mkr, vilket motsvarar ett genomsnittspris om 5,89 kronor per aktie. 

• I april investerade Front Ventures 3,1 Mkr i Powrs AB. Front Ventures ägarandel i Powrs efter investeringen, uppgår till 23,5%. 

• Årsstämman den 12 maj fattade beslut om omval av Tommy Ekholm, Mikael Wandt och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt val av Allians Revision & Redovisning AB till revisor med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor. 

• Den 9 maj annonserades styrelsens beslut om att återkalla tidigare ändrad inlösenperiod för optionsserien ”FRNT TO2B” / ISIN: SE0014479390 (”TO2B”). Istället emitteras en ny optionsserie, TO3B, om 13 106 652 teckningsoptioner till en teckningskurs om 1,56 kr per aktie, med en inlösenperiod mellan 1 och 31. 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Målet är att våra investeringar ska uppnå satta mål inom 36 månader. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Front Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2022, kl 08.30.