FundedByMe – Stärker kassan för framtida tillväxt

Efter Brexit kommer FundedByMe vara den största plattformen för crowdfunding i EU. Bolaget har genomfört flertalet åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket har gett tydliga resultat under andra halvåret 2019 och väntas fortsätta under 2020 enligt bolaget. Nu genomför FundedByMe en nyemission för att stärka sin kassa, öka tillväxten och förbättra sin position på marknaden.

Bolaget 

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (”FundedByMe” eller bolaget) är ett svenskt bolag som grundades 2011. Bolaget är verksamt inom crowdfunding och genom dotterbolaget Laika Consulting AB erbjuds tjänster inom investerarrelationer och finansiell kommunikation. FundedByMe har en plattform där de erbjuder att hjälpa bolag i tidiga faser med kapital genom crowdfunding. FundedByMe har varit noterat på Nordic MTF sedan våren 2019.

Nyemission

Sedan FundedByMe noterades på Nordic MTF har bolaget jobbat med att förbättra lönsamheten i verksamheten och nu vill de stärka kassan för att utveckla affären och sin position på marknaden. Företrädesemissionen ger aktieägare rätt att teckna två A aktier om man äger nio A eller B aktier. De nya aktierna erbjuds att tecknas för 2,2 SEK per aktie. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 4,9 MSEK före emissionskostnader och emissionen är fullt garanterad. Teckningstiden för emissionen är 13 mars 2020 – 27 mars 2020.

Med kapitalet från emissionen kommer bolaget arbeta med följande för att stärka bolagets position på marknaden och utveckla affären:

  • Ansöka om att bli Certified Advisor samt Mentor för noterade bolag. En Certified Advisor säkerställer att bolag uppfyller handelsplatsens regler och krav.
  • Arbeta med att stärka sitt erbjudande inom hela värdekedjan från nystartade hela vägen till börsnoteringar och därefter. 
  • Växa geografiskt med hjälp av de nya EU-direktiven för crowdfunding, med Danmark som nästa aviserade område där bolaget avser att genomföra både aktiviteter för Laika samt FundedByMe.
  • Vidareutveckla betallösningen som efter en lång testfas visat att kundernas betalningsvilja ökat kraftigt.
  • Vidareutveckla en handelsplats för onoterade aktier efter testperioden med en samarbetspartner under H1 2020.

Produkter 

FundedByMe har de senaste åren breddat och utvecklat sina produkter för att erbjuda en bättre finansieringslösning för bolag och hjälpa bolag med kommunikation. Bolaget har idag verksamhet under tre olika varumärken, FundedByMe, Laika samt Feminvest.

Genom FundedByMe erbjuder bolaget en plattform för att koppla ihop bolag och investerare genom crowdfunding och även kringtjänster i samband med en crowdfunding för ett bolag. I dagsläget erbjuder FundedByMe endast aktiebaserad crowdfunding, vilket innebär att företag tar in kapital från många mindre investerare genom en nyemission och alla investerare erhåller aktier i företaget. FundedByMe har idag lokala partners i sex länder (Dubai, Finland, Malaysia, Polen, Singapore, och Nederländerna) som erbjuder crowdfunding tjänster. FundedByMe äger upp 19,9% av aktierna i sina lokala partners.

Laika erbjuder bolag i en mer mogen fas tjänster inom investerarrelationer och marknadsföring i samband med emissioner.

Feminvest är ett nätverk som anordnar event, utbildningar samt videomaterial och podcast för nätverkets medlemmar och affärsänglar.

Affärsmodell 

Bolagets affärsmodell är olika för bolagets olika verksamheter. FundedByMes primära intäktskällor är listing fee, success fee, engångsintäkter och licensavgifter. Listing fee är en avgift som tas från bolagen för att få genomföra en crowdfundingkampanj på plattformen. Success fee är en procentuell avgift, normalt 8 %, av det anskaffade kapitalet när en bestämd nivå har uppnåtts. Bolag som genomför en crowdfundingkampanj kan köpa tilläggstjänster t.ex marknadsföringstjänster, vilket ger engångsintäkter. Från FundedByMes utländska joint ventures erhåller bolaget månatliga licensintäkter.

Laikas huvudsakliga intäktskällor kommer från abonnemang som företag beställer för tjänster inom investerarrelationer och arvoden för rådgivning och kommunikation.

Feminvests huvudsakliga intäktskällor utgörs främst av event med samarbetspartners, samt betald marknadsföring i Feminvests kanaler.

Marknader 

Den globala marknaden för crowdfunding uppgick 2018 till 10,2 miljarder USD. Fram till 2025 väntas marknaden växa med i genomsnitt 16% per år och då uppgå till 28,8 miljarder USD, enligt Valuates Reports. Nyligen aviserades ett EU-direktiv för crowdfunding vilket innebär ett tydligare och mer fördelaktigt ramverk för FundedByMe. 

Figur 1. Globala marknadsstorleken för crowdfunding.

Konkurrenter 

I Sverige finns konkurrerande crowdfunding plattformar där Pepins Group AB och Tessin Nordic AB tillhör de större. I övriga Europa finns bland annat Crowdcube Capital Ltd, Seedrs Limited, Privanet Group plc och Invesdor Ltd.

Ekonomisk översikt 

Mål: 

  • Växa både geografiskt och tekniskt.
  • Fler än 350 000 investerarmedlemmar före 2021, nu uppgår antalet till 250 000.
  • Minst fyra nya joint venture företag före 2021, i dagsläget finns sex joint venture företag.

Vid utgången av 2019 hade FundedByMe en soliditet på 89 % och 2,7 MSEK i likvida medel.

FundedByMe har kontinuerligt ökat sin omsättning varje år från 4,2 MSEK år 2016 till 20,5 MSEK år 2019. I samband med förvärvet av Laika Consulting AB under 2018 och bolagets notering på Nordic MTF har kostnaderna ökat kraftigt. Efter första halvåret 2019 har bolagets rörelsekostnader minskat kraftigt då bolaget har genomfört flertalet förändringar för att förbättra lönsamheten. För första halvåret 2019 var rörelseresultatet -19,9 MSEK, men under andra halvåret 2019 steg rörelseresultatet till -5,4 MSEK. Andra halvårets rörelseresultat 2019 kan även jämföras med rörelseresultatet för andra halvåret 2018 som uppgick till -13,3 MSEK Enligt Daniel Daboczy VD på FundedByMe, har trenden fortsatt under 2020 och ytterligare förbättringar väntas också när bolagets nya satsningar lanseras.

Figur 2. FundedByMes omsättning och rörelseresultat i SEK’000. 

Huvudsakliga risker 

Marknaden som FundedByMe verkar på är konkurrensutsatt och det finns risk att konkurrerande tjänster anses bättre och mer prisvärda. Konkurrenter kan även ha större finansiella resurser än bolaget. Detta kan påverka bolagets verksamhet, finansiella ställning och lönsamhet negativt.

Det finns risk att FundedByMe inte lyckas generera intäkter för att finansiera bolaget verksamhet samt att bolagets tillväxt i Sverige och geografiska expansion tar längre tid och kostar mer pengar än planerat. Det kan påverkar bolagets finansiella ställning och leda till förseningar samt att extern finansiering krävs.

Disclaimer 

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet. 

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i FundedByMe.