GET Group AB (publ) beslutar om emission av units till professionella investerare

Styrelsen i GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om emission av 18 000 000 aktier och 18 000 000 teckningsoptioner till professionella investerare. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) där en unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie 2022:1. Teckningskursen för samtliga units är 927 829,50 kronor.

Styrelsen i GET Group har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om riktad nyemission av högst 18 000 000 aktier och högst 18 000 000 teckningsoptioner av serie 2022:1. Teckningskursen för samtliga units är 927 829,50 kronor där aktierna emitteras till cirka 0,051547 kronor per aktie och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En teckningsoption av serie 2022:1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara 0,051547 kronor. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket och etthundraåttio (180) dagar framåt. Sedvanliga villkor gäller för teckningsoptionerna.

Emissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 1,82 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter emissionen, varvid antalet utstående aktier ökar med 18 000 000 från 970 660 397 till 988 660 397 och aktiekapitalet ökar med 927 829,50 kronor från 50 033 741,591161 kronor till 50 961 571,091161 kronor. Om samtliga teckningsoptioner av serie 2022:1 utnyttjas för teckning av aktier ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 927 829,50 kronor genom emission av 18 000 000 aktier.

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa professionella investerare. Teckningskursen har förhandlats på armlängds avstånd mellan parterna och styrelsen i Bolaget bedömer att teckningskursen är marknadsmässig. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen med för Bolaget strategiskt viktig aktieägare och på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att anskaffa rörelsekapital.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Morten Groven, VD

Tel: 0047 416 28 138

E-post: ir@getgroup.se

www.getgroup.se

Denna information är sådan som GET Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022, kl. 11:15 CEST.

Om GET Group:

GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.

GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg www.getgroup.se | www.rock.energy | www.lightcircle.io