GET Group AB (publ) beslutar om emission av teckningsoptioner till lda capital limited

Styrelsen i GET Group AB (publ) (”GET Group” eller ”bolaget”) har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om emission av 41 147 085 teckningsoptioner till LDA Capital Limited (”LDA Capital”). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och utgör del av den ersättning som bolaget betalar för det finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och LDA Capital som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 november 2021.

Styrelsen i GET Group har idag beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 30 juni 2021, om emission av 41 147 085 teckningsoptioner vederlagsfritt till LDA Capital. För varje teckningsoption innehar LDA Capital rätt att påkalla teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0.,231114 kronor per aktie. Om bolagets aktie har ett marknadsvärde som är lägre än 90 procent av teckningskursen ovan den dag som infaller ett år efter det att registrering av dessa teckningsoptioner skett ska teckningskursen justeras till 110 procent av marknadspriset av aktien per den dagen. Teckning av nya aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket och tre år framåt.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren i ovan nämnda finansieringsavtal som bolaget träffade med LDA Capital den 31 oktober 2021. Teckningsoptionerna utgör del av den ersättning som bolaget betalar för det finansieringsavtalet och skall ges ut utan vederlag. Finansieringsavtalet har förhandlats på armlängds avstånd mellan parterna och styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 23:00 CET den 19 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: lars.beitnes@getgroup.se

Investor Relations: ir@getgroup.se

Om GET Group:

Om Get Group:GET Group är ett investeringsbolag med fokus på energi och hållbarhet. Vi skapar världens mest övertygande börsnoterade ESG-teknikföretag genom att äga och finansiera de unika teknikföretagen som är engagerade i energiproduktion och energibesparing.
GET Group AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, SE-411 16 Göteborg
www.getgroup.se | www.rock.energi | www.lightcircle.io

Om LDA Capital:
LDA Capital är en global, alternativ investeringskoncern med expertkunnande inom komplexa, gränsöverskridande transaktioner över hela världen. Våra medarbetare är specialister på internationella och gränsöverskridande transaktioner. Tillsammans har de genomfört över 200 transaktioner både på börser och privatmarknader i 43 länder med ett sammanlagt transaktionsvärde på över 10 miljarder USD.
w: www.ldacap.com; e: info@ldacap.com.