Acrinova AB (publ) upprättar grönt ramverk och överväger emission av grönt obligationslån

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”, eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att i egenskap av Sole Bookrunner arrangera möten med investerare i syfte att undersöka möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer (”Obligationerna”) med en förväntad volym om cirka 200 miljoner kronor med en rörlig ränta och en löptid om tre år. En eventuell emission av Obligationerna kommer att övervägas baserat på rådande marknadsförhållanden.

 

Nettolikviden från en eventuell obligationsemission avses användas i enlighet med Acrinovas gröna finansieringsramverk (”Ramverket”) som har utformats i linje med både Green Bond Principles utgivna av International Capital Market Association (ICMA), och Green Loan Principles utgivna av LMA (Loan Market Association).

 

Ramverket ger Acrinova möjlighet att emittera grön skuld där likviden enbart används för finansiering av de gröna projekt och tillgångar som kvalificerats enligt Ramverket. Acrinova avser att regelbundet rapportera avseende underliggande gröna projekt och tillgångar. En rapport kommer årligen att publiceras på Bolagets hemsida.

 

Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till Acrinova i samband med den potentiella transaktionen och Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Pareto Securities. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.