Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget genomför en nyemission

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) genomför nyemission med de primära avsikterna att registrera och marknadsintroducera UBP-produkten, för användning vid framtagning av universell blodplasma och för att externt validera och därefter registrera MG-produkten, för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

Emissionens syfte är att skapa förutsättningar för Glycorex att:  

 • registrera och marknadsintroducera UBP-produkten för användning vid framtagning av universell blodplasma.
 • externt validera och därefter registrera MG-produkten för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

Glycorex har fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen. Både UBP-produkten och MG-produkten har var för sig en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

Villkor företrädesemission 

 • För varje befintlig A- eller B-aktie erhålles en (1) teckningsrätt.
 • Trettiotvå (32) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya B-aktier.
 • Teckningskursen är fastställd till [2,50] SEK per aktie.
 • Avstämningsdag för företrädesemissionen är den [7] november 2018
 • Teckningstid: [9] till [23] november 2018
 • Handel med teckningsrätter: Perioden fastställs inom kort och meddelas genom separat pressmeddelande.
 • Sista dag för handel i Glycorex aktie med rätt till deltagande i emissionen respektive första dag för handel i Glycorex aktie utan rätt till deltagande i emissionen: Meddelas genom separat pressmeddelande.
 • Informationsmemorandum väntas offentliggöras omkring den 7 november 2018

Erbjudandet i korthet  

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman 2018, har styrelsen i Glycorex Transplantation AB (NGM: GTAB B) (“Glycorex”, “Bolaget” eller “Koncernen”) beslutat att emittera nya B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förestående företrädesemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från 66 509 456 aktier till högst 72 744 716 aktier genom utgivning av 6 235 260 nya B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar därmed med 311 763 SEK, från nuvarande 3 325 472,80 till 3 637 235,80.

Motiv för emissionen 

Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillför företrädesemissionen Glycorex cirka 15,59 miljoner SEK före emissionskostnader, får Glycorex möjlighet att:

 • registrera och marknadsintroducera UBP-produkten för användning vid framtagning av universell blodplasma.
 • externt validera och därefter registrera MG-produkten för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis.

Johan Nilsson, VD för Glycorex, kommenterar:

Glycorex huvudprodukt Glycosorb®-ABO fortsätter att utvecklas positivt med en fortsatt ökning av antalet aktiva centra och behandlade patienter. I skrivande stund har vi nu sålt produkten till fler än 175 centra i 26 länder fördelat på fyra världsdelar.

Parallellt med vår ambition att fortsätta utveckla försäljningen av Glycosorb®-ABO vill vi också stärka Bolagets position genom att validera, registrera och lansera nya produkter som, likt Glycosorb®-ABO, erbjuder behandlingsmöjligheter som tidigare inte funnits till buds på marknaden.

Genom att stärka Bolagets finansiella situation får vi möjlighet att registrera och marknadsföra den nya produkt som Bolaget utvecklat för användning vid framtagning av universell blodplasma. Utöver detta projekt är det även Bolagets ambition att externt kunna genomföra de tester och valideringar som krävs för att kunna registrera MG-produkten, som är avsedd att behandla patienter med Myasthenia gravis.

Naturligtvis har vi fortsatt stor tilltro till Bolagets nuvarande huvudprodukt, men vi ser mycket ljust på en utökning av den befintliga produktportföljen med dessa båda produkter som var för sig har en större försäljningspotential än dagens huvudprodukt Glycosorb®-ABO.

Efter godkännande för klinisk användning av de nya produkterna, är det vår bedömning att dessa kommer att stärka bolaget. Jag hoppas att du som aktieägare och investerare ser detta som en intressant investeringsmöjlighet. Välkommen att teckna aktier!

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att publicera ett Informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Det fullständiga Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Glycorex hemsida (www.glycorex.se) ca den 7 november 2018.

Ändrat datum för delårsrapport

Med anledning av förestående nyemission ändras datumet för offentliggörandet av Bolagets delårsrapport jan – sep 2018 till den 29 november 2018.

Kort om bolaget

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 3 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 3 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara fler än 500 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av antikroppar mot HLA och anti-A/B antikroppar.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt: 

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan som Glycorex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:30 den 31 oktober 2018.