GomSpace Group beslutar om företrädesemission om cirka 298 miljoner kronor

Den 28 september 2018 offentliggjorde styrelsen i GomSpace Group AB (publ) (”GomSpace” eller ”Bolaget”) sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor villkorat av erhållande av ett bemyndigande som sedermera beslutades om vid extra bolagsstämma den 16 oktober 2018. GomSpace offentliggör idag, genom detta pressmeddelande, att styrelsen har utnyttjat bemyndigandet och beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”), inklusive fullständiga villkor.

Företrädesemissionen i korthet:

  •  Aktieägare i GomSpace har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (19 november 2018).
  •  För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
  •  Teckningskursen har fastställts till 10,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer GomSpace att tillföras cirka 298 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
  •  Teckningsperioden löper från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.
  •  Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 15 november 2018. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 16 november 2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North Premier från och med den 21 november 2018 till och med den 3 december 2018.
  •  Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, kommer främst att användas för att finansiera och underlätta en snabbare expansion samt för att säkerställa finansiell styrka för att kunna fortsätta att utvecklas på marknaden.

Bakgrund och motiv

GomSpace, grundat 2007 och med operationellt huvudkontor i Danmark, är en global designer, integratör och tillverkare av högpresterande nanosatelliter för kunder inom de akademiska, statliga och kommersiella marknaderna. GomSpace ligger i framkant inom teknologisk utveckling och tänjer på gränserna för vad som har ansetts vara möjligt att uppnå med nanosatellitteknik.

Den starka tillväxten sedan listningen i juni 2016, med en total tillväxt om 211 procent (250 procent utan eliminering av transaktioner mellan koncernbolag), har accelererat investeringar i produktionskapacitet, projektledning och produktutveckling. Möjligheterna för att omvandla rymdteknologi från högkostnadslösningar till lågkostnadslösningar fortsätter att utvecklas och området som GomSpace har investerat mest i är R&D. Ett flertal nya produkter håller för närvarande på att färdigställas och göras redo för försäljning till kund, inkluderande avancerade kraftlösningar, förbättrad radioteknik för nyttolaster samt nya utvecklingsbara solpanelstrukturer. GomSpace har parallelt förberett för att skala upp och industralisera produktionen. I övergångsfasen, från produktion av enstaka satelliter till industrialiserad montering av större kvantiteter, förväntas betydande skalfördelar uppnås. Med dessa nya produkter och kompetenser har Bolaget en väldigt stark platform för den nästa fasen som innebär att öka det kommersiella fokuset. Övergångsfasen till den nya fasen skapar också möjligheter till att optimera organisationsstrukturen och att minska utvecklingskostnader. Detta är en del av den nyligen kommunicearde femåriga affärsplanen som förväntas göra GomSpace kassaflödespositivt. Bolaget har fram tills idag erhållit fler ”demonstrationsprojekt i omloppsbana” än förväntat. Framtidspotentialen har därmed ökat ytterligare då dessa projekt kan konverteras till betydande konstellationprojektsordrar på medellång sikt. Utöver detta förväntas etableringen av den Luxemburgbaserade serviceverksamheten (konstellationsprojektledning) växa snabbt och vara starkt bidragande till försäljningstillväxten.

Översynen av strategi och affärsplan, initierad av styrelsen, har genomförts för att till fullo kunna ta tillvara på den underliggande marknadspotentialen och nya identifierade användningsområden och lösningar för GomSpaces produkter. Översynen resulterade i den nya, nyligen kommunicerade, femåriga affärsplanen, inkluderande en positiv revidering av de långsiktiga ambitionerna för 2023 och ett definierat kapitalbehov fram till dess att Bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Antalet IOD kunder som Bolaget redan har eller har identifierat framgent gör GomSpace övertygat om att Bolaget kommer uppnå de nya långsiktiga ambitionerna.

Efter översynen bedömer nu styrelsen att en företrädesemission är den mest gynnsamma lösningen för aktieägarna. Med den uppdaterade affärsplanen och med nuvarande förutsättningar förväntas Bolaget vara fullt finansierat med en företrädesemission om cirka 298 miljoner kronor före transaktionskostnader, fram till dess att Bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Mot bakgrund av detta har Bolagets styrelse nu utnyttjat sitt bemyndigande och beslutat om att genomföra en Företrädesemission om totalt 298 miljoner SEK före transaktionskostnader. Som en följd av en framgångsrik Företrädesemission avser GomSpace att säga upp det avtal om möjlig finansiering om 300 miljoner SEK med European Select Growth Opportunities Fund som ingicks i juli 2018.

Företrädesemissionen

Aktieägare i GomSpace äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (19 november 2018). För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen har fastställts till 10,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer GomSpace att tillföras cirka 298 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 28 340 667 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 1 983 846,69 kronor. Efter Företrädesemission kommer antalet utestående aktier i GomSpace att uppgå till högst 56 681 334 aktier. Företrädesemissionen kan därför komma att medföra en utspädning om 50 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

15 november 2018 Sista handelsdagen i GomSpaces aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
16 november 2018 Första handelsdagen i GomSpaces aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
19 november 2018 Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga, aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
20 november 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
21 november – 3 december 2018 Handel i teckningsrätter
21 november – 5 december 2018 Teckningsperiod
7 december 2018 Offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen
Omkring 11 december 2018 Offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen
Omkring 20 december 2018 Företrädesemissionen är slutförd och registrerad

Rådgivare
Danske Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email:
nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag med ett mål om att vara verksam på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom att introducera nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida,
www.gomspace.com.

Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.00 CET den 12 november 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i GomSpace. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på GomSpaces hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. GomSpace har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.