Styrelsen i GomSpace Group avser genomföra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor för att stödja bolagets nya långsiktiga ambitioner

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

En översyn av strategin och affärsplanen, initierad av styrelsen, har resulterat i en positiv revidering av de långsiktiga ambitionerna för 2023. Med den uppdaterade affärsplanen och nuvarande förutsättningar, har översynen även konkluderat att med en företrädesemission om 300 miljoner kronor före transaktionskostnader, förväntas bolaget vara fullt finansierat fram till dess att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) (”GomSpace”) söker därmed bemyndigande för att besluta om en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor genom en extra bolagsstämma den 16 oktober 2018. Företrädesemissionen om 300 miljoner kronor kommer ersätta det avtal om möjlig finansiering uppgående till 300 miljoner kronor från European Select Growth Opportunities Fund som inte har blivit utnyttjat. Den avsedda företrädesemissionen stöds av Hansen & Langeland ApS, NOVI Innovation A/S, Longbus Holding ApS (VD:n) och styrelsens ordförande, vilka samtliga har åtagit sig att rösta för bemyndigandet.

Den starka tillväxten sedan börsintroduktionen i juni 2016, med en CAGR[1] om 79 procent (91 procent utan eliminering), har påskyndat investeringar i produktionskapacitet, projektledning och produktutveckling. Möjligheterna att omvandla rymdteknologi från högkostnadslösningar till lågkostnadslösningar fortsätter att utvecklas och GomSpace håller för närvarande på att färdigställa utvecklingen av ett betydande antal nya produkter och har förberett för att skala upp och industrialisera produktionen. Signifikanta skalfördelar förväntas uppnås i övergångsfasen, från produktion av enstaka satelliter till industrialiserad montering av större kvantiteter.

En översyn av strategin och affärsplanen, initierad av styrelsen, har genomförts för att till fullo kunna ta tillvara på den underliggande marknadstillväxten och nya identifierade användningsområden och lösningar för GomSpaces produkter. Översynen resulterade i en positiv revidering av de långsiktiga ambitionerna för 2023 och ett definierat kapitalbehov fram till dess att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Parallellt har olika finansieringslösningar utvärderats. Efter översynen bedömer nu styrelsen att en företrädesemission är den mest gynnsamma lösningen för aktieägarna och med den uppdaterade affärsplanen och nuvarande förutsättningar förväntas bolaget vara fullt finansierat med en företrädesemission uppgående till 300 miljoner kronor före transaktionskostnader, fram till dess att bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Som ett resultat av detta föreslår styrelsen att den extra bolagstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Som en följd av en lyckad företrädesemission avser GomSpace att säga upp avtalet om möjlig finansiering uppgående till 300 miljoner kronor med European Select Growth Opportunities Fund som ingicks i juli 2018.

GomSpaces aktieägare Hansen & Langeland ApS, NOVI Innovation A/S, Longbus Holding ApS (VD:n) och styrelsens ordförande, som representerar cirka 23 procent av aktierna i bolaget, har uttryckt sitt stöd för en företrädesemission och åtagit sig att rösta för bemyndigandet på den extra bolagsstämman.

Kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 oktober kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email:
nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida,
www.gomspace.com.

Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 09.02 CET den 28 september 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i GomSpace. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien,Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.


[1] Compound annual growth rate (sv. genomsnittlig årlig tillväxt)