Adverty AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad listning på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten om cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader (“Erbjudandet”) i samband med ansökan om listning av aktier i Adverty AB (publ) (“Adverty” eller “Bolaget”) på Nasdaq First North har Bolaget idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.adverty.com och på Mangold Fondkommission AB:s (“Mangold”) hemsida www.mangold.se.

Erbjudandet i korthet 

 • Erbjudandet innefattar en nyemission om 2 700 000 aktier, motsvarande cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att nyemittera ytterligare högst 405 000 aktier motsvarande högst cirka 3 MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas (”Övertilldelningsoptionen”). Det primära syftet med Övertilldelningsoptionen är att möjliggöra för kursstabiliserande åtgärder efter listningen.
 • Teckningskursen i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen är 7,50 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om cirka 79,8 MSEK.
 • Totalt kan 3 105 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. I sådant fall kommer bolaget ha totalt 13 744 951 aktier utestående.
 • Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 1 oktober 2018 till och med den 16 oktober 2018, och preliminär första dag för handel är den 25 oktober 2018.
 • Alla i styrelsen samt CFO har ingått lock up för 12 månader från första handelsdag på sina aktier tillsammans med ett par andra större ägare. Totalt omfattas 74 procent av aktierna innan Erbjudandet.
 • Styrelsen i Adverty har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet 

Adverty utvecklar en immersiv plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality (”VR”), Augmented Reality (”AR”) och mobiltelefoner. Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där annonsen integreras med den omgivning användaren upplever. Adverty kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt uppmärksammat den, eller om annonsen bara passerat i periferin. Det innebär att marknadsförare endast betalar för den faktiska exponeringen, något som är banbrytande inom industrin.

Tekniken Adverty utvecklar gör att företag kan marknadsföra sig i den kontext som ger maximal effekt genom att anpassa annonsen till den miljö som användaren utsätts för. Med en djup förståelse för i vilket sammanhang och vilken omgivning reklamen visas kan Adverty erbjuda användare relevant reklam och på så sätt öka exponeringen och intresset för annonsörens varumärke. De tre områdena VR, AR och mobilt ger Advertys plattform en bredd och ett utbud som attraherar aktörer från stora delar av den digitala medie- och underhållningsindustrin.

Advertys plattform och unika teknik är något som sedan start har varit under kraftig utveckling och Bolaget vill nu expandera för att kunna lansera och marknadsföra sin plattform brett på marknader runtom i världen. De steg som Bolaget tagit för att kommersialisera sin produkt har bland annat varit via ett antal samarbeten med företag som Microsoft, The Coca-Cola Company och Rovio Entertainment, skaparna av Angry Birds. Olika samarbeten har inneburit allt från tester av Advertys mjukvara i syfte att utveckla produkten, till att integrera Advertys plattform i olika spel och applikationer och Bolaget planerar nu att ta nästa steg i tillväxtfasen. Det innebär att Bolaget är i behov av kapital för att genomföra sin planerade expansion för att kommersialisera nya och befintliga samarbeten som Bolaget har upprättat, samt fortsätta att utveckla sin teknik mot nya spännande VR- och AR produkter som Magic Leap One och kommande Oculus Quest. Bolaget går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka om listning av Bolagets aktier på First North. Styrelsens bedömning är att Bolaget genom en notering på Nasdaq First North kommer kunna ta nästa steg och vidareutveckla tekniken och plattformen samt utöka försäljning, marknadsföring och affärsutveckling genom att nå ut till den globala marknaden. Advertys ambition är att bli världsledande inom VR- och AR-annonsering genom tre viktiga strategiska mål.

 • Att bygga banbrytande teknik för annonsering i dessa medier som ritar om kartan för hur digital annonsering definieras. 
 • Att jobba nära branschorgan för att sätta standarder inom VR- och AR-annonsering, samt 
 • Att ingå avtal med både annonsörer och utgivare för att tidigt erövra marknadsandelar.

När VR och AR når massmarknad vill Advertys teknik ses som det självklara alternativet för annonsörer och utgivare. Ansökan om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North är ett konkret steg för att uppnå dessa mål.

Kommentar från VD och styrelseordförande

”På Adverty har vi skapat ett nytt och unikt sätt att annonsera. Med ett så stort spelrum som Virtual- och Augmented Reality ger oss behöver reklam inte längre vara påträngande. Det är slut med reklamavbrott och störande annonser mellan textraderna på internet. För fortsatt tillväxt söker vi nu externa investerare som ett naturligt nästa steg för bolagets utveckling” – Niklas Bakos, VD, Adverty

”Advertys VR och AR plattform visar onekligen vägen med högt ställd ambition att bli normgivande och skapa standard i framtidens annonsvärld. Att för dagens annonsmarknad samtidigt skapa ”sömlös” tillgång till den redan idag ansenligt omfattande mobilspelsmarknaden är ett paradnummer som skapar goda förutsättningar för tillväxt och marknadsandelar. Det är med tillförsikt vi nu sjösätter bolagets ägarspridning inför efterföljande upptagande av handel av bolagets aktie på Nasdaq First North.” – Henrik Sundewall, Ordförande, Adverty

Adverty i Press och Media

Bolagets första offentliga framträdande skedde i form av en topp-100 startup pitch på SLUSH under 2016 och Adverty har sedan dess synts i allt från Forbes, Di Digital och Dagens Media, till utländsk press som AdExchanger, VentureBeat och MarTech Today. Adverty är medlem i IAB (Interactive Advertising Bureau) i både Sverige och Storbritannien och driver även det svenska kapitlet av VRARA (The VR/AR Association). Bolaget är en frekvent deltagare och presentatör i branschrelaterade event som GDC, SLUSH, PG Connects, Advertising Week, MMA, GameDev Days, DMEXCO och Nordic Game.

Investeringsmemorandum 

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Advertys hemsida www.adverty.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se

Preliminär tidsplan 

 • Anmälningsperiod 1 oktober – 16 oktober 2018
 • Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 18 oktober 2018
 • Beräknad första dag för handel 25 oktober 2018

Rådgivare

 • Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB.
 • Legal rådgivare: Hamilton Advokatbyrå KB.
 • Selling Agent: Nordnet Bank AB
 • Certified Adviser: Bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB som kommer att agera Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Kort om Adverty

Adverty utvecklar en immersiv plattform för automatiserade annonser i Virtual Reality (”VR”), Augmented Reality (”AR”) och mobiltelefoner. Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där annonsen integreras med den omgivning användaren upplever. Adverty kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt uppmärksammat den, eller om annonsen bara passerat i periferin. Det innebär att marknadsförare endast betalar för den faktiska exponeringen, något som är banbrytande inom industrin.

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.