Delårsrapport januari–september 2020 Adverty AB (publ)

ADVERTY FÖRSTÄRKER IN-GAME-PORTFÖLJ MED NYTT ANNONSFORMAT FÖR ÖKAD RÄCKVIDD OCH ACCELERERAD INTÄKTSPOTENTIAL.

Sammandrag Tredje kvartalet 9 månader Helår
2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
Summa intäkter 244 403 1 541 1 646 2 030
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 065 -2 391 -10 411 -6 697 -10 917
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -3 110 -2 434 -10 546 -6 810 -11 069
Resultat före skatt -3 114 -2 440 -10 561 -6 824 -12 198
Periodens resultat -3 114 -2 440 -10 561 -6 824 -12 198
Periodens kassaflöde -4 911 -4 360 3 854 -1 485 -5 505
Resultat per aktie, kr * -0,20 -0,20 -0,67 -0,56 -1,01
Resultat per aktie, kr ** -0,20 -0,15 -0,67 -0,43 -0,77
Eget kapital per aktie, kr * 1,01 0,07 1,01 0,07 -0,12
Eget kapital per aktie, kr ** 1,01 0,06 1,01 0,06 -0,09
Antal aktier 15 876 285 12 126 285 15 876 285 12 126 285 12 126 285
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget utvecklar och lanserar nytt in-game-format för varumärkesannonsering i form av sömlösa In-Menu™-annonser.

  • Bolaget ingår avtal och slutför integration med SuperAwesome för barnsäkrad annonsering.
  • Bolaget slutför integrationen med USA-baserade digitala annonsplattformen Smaato.
  • Bolaget förstärker teamet i Storbritannien och den globala verksamheten ytterligare genom tre seniora rekryteringar.
  • Bolaget ingår samarbete med nya stora varumärken i USA, Storbritannien, Polen och Sverige.
  • Bolaget utser The Scale Factory att driva kommersialiseringen i Asien-Stillahavsregionen.
  • Bolaget tillkännager att företaget godkänts som deltagare i IAB Europes ramverk för Transparens & Samtycke.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget genomför en riktad nyemission av units och tillförs 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK.

  • Bolaget fortsätter sin snabba expansion med utnämning av Johanna Nymberg som global affärsutvecklingschef.
  • Pontus Dahlström lämnar Bolagets styrelse.

 

VD har ordet

In-game-annonsering börjar att bli ett hett samtalsämne inom spel- och mediebranschen.

Under perioden har vi sett att fler varumärken fått upp ögonen för formatet och fördelarna med att synas inuti spel istället för i annan traditionell media. Den kontextuella närvaron i samband med mätbarheten och det faktum att snart 3 miljarder människor runt om i världen är gamers, gör gaming till den mest spännande mediekanal vi sett på länge.

Vi har sett ett betydligt större intresse för Adverty’s in-game-plattform från mitten av september och framåt, med flera nya annonsörer som aktiverat kampanjer, trots en fortsatt svårarbetad annonsmarknad i början av det tredje kvartalet. Våra första kampanjer med bland annat Subway, Warner Music, Storck, Activision, Lyft, och Bayer Consumer Health har i skrivande stund genererat intäkter runt SEK 300′ med många lyckade resultat och positiva återkopplingar från varumärkena. Warner Music, Storck och GLTCH, en mediebyrå i Storbritannien som annonserar flera stora konsolspel inklusive Valorant och Cyberpunk 2077, fortsätter med nya kampanjer i plattformen fram till årsskiftet. Diskussioner förs med befintliga och nya mediebyråer för aktiveringar som sträcker sig ända fram till andra kvartalet nästa år, med klart större budget än tidigare från de största varumärkena. Activisions kampanj för Call of Duty: Black Ops Cold War pågår från mitten av november och för vissa andra aktiverade kampanjer arbetar vi nu med mediebyråerna för att kunna öka både räckvidden och intäkterna genom att rikta kampanjerna mot en bredare publik inom gaming-segmentet.

Vi började utveckla in-game-annonsteknik redan 2016 med fokus på framtidsplattformarna Virtual- och Augmented Reality men har med åren inriktat oss på mobilspel, vilken är den största och snabbast växande spelplattformen. Utifrån detta har vi etablerat ett ramverk för hur icke-påträngande varumärkesannonsering inom gaming bör ske på ett sätt som både exponerar varumärket och tilltalar kunden.

Under det tredje kvartalet har vi återigen visat på ledande innovation och tagit nästa steg i vår strategi att leda etableringen av in-game-annonsteknik, genom att uppfinna, utveckla och lansera det nya formatet In-Menu™, vilket är ett kompletterande alternativ till vårt befintliga In-Play™-format. In-Play™ erbjuder varumärkesmedvetenhet under spelsessioner och In-Menu™ låter kunden interagera med annonser mellan spelsessioner. Tillsammans ser vi detta som 1+1=3, då sannolikheten till interaktion är högre för en annons eller produkt kunden redan är medveten om.

Intresset för vår nya produktportfölj hos mediebyråer är större än vad vi hade kunnat hoppas på och vi för nu en handfull långt gångna samarbeten med spelutvecklare kring integrering av In-Play™ och In-Menu™, med förhoppning att kunna lansera vår teknik i flertalet spel både innan slutet av året och under nästa års första kvartal.

Ett av de absolut viktigaste mätvärdena i varumärkesannonsering är viewability, sättet att mäta graden av synlighet för en annons. Många annonsörer väljer oftast att inte annonsera på t ex webbsidor med låg viewability och mediebranschen har även tredjepartsaktörer som verifierar viewability per betald annons. För in-game-annonsering har branschen och IAB idag inga definierade standarder eller verifikat för viewability, men en av de grundläggande funktionerna i Advertys patentsökta annonsteknik handlar om just viewability, i den metod vi kallar BrainImpression™. Under perioden har vi lagt åtskilliga resurser på att ytterligare kunna förbättra graden av synlighet i de spel som använder vår teknik, genom en ny funktion i BrainImpression™-metoden, kallad LazyLoad™. Kortfattat innebär LazyLoad™ att vi väntar med att efterfråga en kampanj för en annonsyta tills denna närmar sig att bli synlig vid en position nära spelarens kamera som ritar ut spelgrafiken, istället för att direkt skicka ut kampanjen till ytan när spelet begär en annons. Sannolikheten för att en annons blir sedd ökar därmed för de ytor som tilldelas en annons i spelet, vilket skapar en högre viewability och resulterar i en mer eftertraktad produkt. Denna funktion är vi i dagsläget helt ensamma om att använda i spel, men liknande, enklare varianter och teknik finns idag för annonser på webbsidor.

Programmatisk annonsering är till grunden definierad kring klickbara annonser, där medieköpare oftast mäter sina KPI:er i annonsklick, klickfrekvens och konverteringsgrad. Med vårt In-Menu™ format har vi nu ett fullt kompatibelt erbjudande till mediebranschens alla programmatiska köpplattformar (DSP:er), som The Trade Desk, Verizon Media, MediaMath, Google DV360 och andra stora aktörer, vilka de flesta mediebyråer använder sig utav. Det är vår förhoppning och strategiska plan att In-Menu™ kommer att accelerera vår tillväxt under 2021, i samband med att In-Play™ över tid etablerar varumärkesmedvetenhet (branding) både inom mobilspel och i den programmatiska kanalen överlag.

Vår strategi att fokusera på programmatisk annonsering, som genom sin automatiserade skalbarhet är en grundpelare för digital annonsering och något som idag endast är tillgängligt för antingen webbsidor eller mobilapplikationer, dvs inte för PC-eller konsolspel, har utökats med ytterligare en samarbetspartner, den USA-baserade digitala annonsplattformen Smaato. Samarbetet är fortfarande i startgropen, men även här ser vi att intresset kontinuerligt ökar, likaså intäkterna, trots att de fortfarande är relativt låga. Vi planerar även att under 2021 ingå fler liknande partnerskap, för att maximera möjligheten till att hitta och köpa vårt in-game-erbjudande programmatiskt.

Under perioden har vi ingått ett starkt samarbete med The Scale Factory, en säljorganisation som drivs av förre vice VD för Asien-Stillahavsregionen på Omnicom Group TBWA samt tidigare chef för internationell expansion på Tapad. Med lokal representation från Singapore når vi för första gången både mediebyråer och varumärken i denna enorma region och ser redan nu tidiga intressen som kan generera närtida intäkter.

För att säkerställa att vi kan fortsätta exekvera enligt vår ambitiösa plan har vi efter perioden genomfört en mycket lyckad riktad nyemission med stort intresse, där ett konsortium av reputerliga svenska investerare inom gaming och gambling bidrog med 20,25 MSEK, med möjlighet att tillföra ytterligare 10 MSEK i augusti nästa år. Likviden möjliggör vår fortsatta go-to-market-strategi och vidareutvecklingen av vår världsledande in-game-plattform.

2021 handlar primärt om att på allvar få igång intäkter genom att ytterligare sätta in-game-annonsering på kartan för både varumärken, spelutvecklare och programmatiska samarbetspartners, samt att fortsätta vara den ledande aktören inom detta segment.

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

 

Adverty i korthet

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 30 september 2020.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 497 (176) under niomånadersperioden, jämte KSEK 102 (42) under tredje kvartalet. Det redovisade resultatet för niomånadersperioden uppgick till KSEK -10 561 (-6 824), jämte KSEK -3 114 (-2 440) under tredje kvartalet.

Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till SEK -0,67 (-0,43), jämte SEK

-0,20 (-0,15) under tredje kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under niomånadersperioden uppgick till KSEK 4 584 (3 921), jämte KSEK 1 558 (1 262) under tredje kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för niomånadersperioden har belastats med KSEK 135 (113) i avskrivningar, jämte KSEK 45 (43) under tredje kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 4 386 (4 552) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 181 (10 256).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september 2020 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 16 067 (886). Aktiekapitalet är fördelat på 15 876 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM SME under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 30 september 2020 hade Adverty sjutton (17) anställda (16 män, 1 kvinna), varav fem (5) i Stockholm, tre (3) i London, en (1) i New York samt åtta (8) i Lviv. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor

Augment Partners AB är bolagets mentor och nås på 08-505 65 172.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

19 februari 2021                  Bokslutskommuniké januari – december 2020

Adverty AB (publ), den 20 november 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: 070-33 28 1110
E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: 073-635 10 48
E-post: jr@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020.