#22-02 Företrädesemission i Adverty AB

Styrelsen i Adverty AB (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021 beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 januari 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2022. Avstämningsdag är den 11 januari 2022.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktierna emitteras till en teckningskurs om 4,25 SEK per aktie.

Teckningsperiod är 13 januari 2022 till och med den 27 januari 2022. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 13 januari 2022 till och med den 24 januari 2022. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 13 januari 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 7 januari 2022.
 

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Adverty TR
Kortnamn: ADVT TR
ISIN-kod: SE0017231715
FISN-kod: ADVERTY/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2022-01-13
Sista dag för handel: 2022-01-24
Instrument-ID: 930J
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 22 641 771
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Adverty BT
Kortnamn: ADVT BT
ISIN-kod: SE0017231723
FISN-kod: ADVERTY/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2022-01-13
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 930H
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 11 320 885
Marknad: NSME
Segment: NSSE
 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.