Delårsrapport januari-juni 2020 Adverty AB (publ)

ADVERTY RUSTAR UPP FÖR ATT ERÖVRA GAMING SOM NY MEDIEKANAL.

Sammandrag Andra kvartalet Första halvåret Helår
2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Summa intäkter 470 854 1 297 1 243 2 030
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 977 -2 655 -7 346 -4 283 -10 917
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -4 022 -2 694 -7 436 -4 353 -11 069
Resultat före skatt -4 027 -2 701 -7 446 -4 362 -12 198
Periodens resultat -4 027 -2 701 -7 446 -4 362 -12 198
Periodens kassaflöde -5 100 6 037 8 765 2 875 -5 505
Resultat per aktie, kr * -0,25 -0,22 -0,47 -0,36 -1,01
Resultat per aktie, kr ** -0,25 -0,17 -0,47 -0,27 -0,77
Eget kapital per aktie, kr * 1,21 0,28 1,21 0,28 -0,12
Eget kapital per aktie, kr ** 1,21 0,21 1,21 0,21 -0,09
Antal aktier 15 876 285 12 126 285 15 876 285 12 126 285 12 126 285
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget blir första adtech-bolag i Sverige att erhålla IAB Sweden Gold Standard certifikat.
  • Bolaget anställer erfaren säljkonsult i New York.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget förstärker teamet i Storbritannien och den globala verksamheten ytterligare genom tre seniora rekryteringar.
  • Bolaget ingår avtal och slutför integration med SuperAwesome för barnsäkrad annonsering.

 

VD har ordet

Andra kvartalet har intäktsmässigt varit en stor utmaning för Bolaget, där vi sett att flertalet planerade kampanjer skjutits upp på obestämd tid och det är i nuläget fortfarande oklart när vissa av dessa kan aktiveras. Den globala digitala annonsmarknaden förväntas nu omsätta 36 miljarder dollar mindre under 2020 än tidigare beräknat1, på grund av COVID-19, och i situationer som dessa har det visat sig svårare än förväntat att få nya annonsörer att investera i vår plattform och vårt nya annonsformat.

Situationen med COVID-19 och en svårarbetad annonsmarknad har följt oss även efter perioden, men samtidigt ser vi ett fortsatt märkbart ökat intresse kring gaming som ny mediekanal hos mediebyråer och annonsörer – varumärkena. Förväntningen är att marknaden mot slutet av det tredje kvartalet börjar återhämta sig och att vi återigen får möjligheten att satsa fullt ut.

Trots denna utmanande period ser framtiden oerhört intressant och spännande ut. Som grundare för Adverty är det egentligen först nu jag ser den riktiga potentialen med annonsformatet vi skapat. Hur metoden och tekniken passar som handen i handsken för gaming, primärt för den mobila plattformen, men på sikt också för PC och konsol.

Framtidsutsikterna är oförändrat positiva och fler och fler tecken tyder på att vår marknad verkligen håller på att öppnas upp. Gaming är på väg att etableras som en ny global mediekanal och ett bevis på detta är att flera mediebyråer nu sakta börjar inkludera “in-game” i sin medieplanering- och budgetering för 2021. Ett annat starkt bevis är att IAB (tillsammans med Adverty och andra ledande aktörer) i olika länder nu sätter upp task force-grupper för att utbilda branschen. Webbannonsering, som utgör majoriteten av programmatisk annonsering, kommer att bli mer utmanande för annonsörer när cookien i webbläsaren försvinner, ett problem som inte påverkar Advertys kontextuella in-gameplattform. Att flera stora annonsörer på senare tid även flyr från de stora annonsplattformarna Facebook och YouTube kan ge Adverty en fördel som på lång sikt har stor positiv påverkan på vår tillväxt.

Vi har under perioden tagit oss tid att etablera en ny produkt- och marknadsstrategi för global etablering inom gaming som mediekanal och teamet har genomgått ett par större förändringar. Säljteamet drivs numera av Tobias Knutsson som Chief Commercial Officer, tidigare vd på mediebyrån Strossle. Under och efter perioden har även nyanställningar av erfarna säljare med stor branschkunskap genomförts i både London och New York.

Efter en tid av teknisk utveckling med att sammankoppla vår annonsplattform med världsledande kidtech-aktören SuperAwesome, har parterna efter perioden inlett ett mycket förväntansfullt samarbete med att möjliggöra barnsäkrad annonsering i relevanta mobilspel från Advertys produktportfölj. Integreringen förväntas generera betydande intäkter under 2021 i samband med att vår spelportfölj med barnrelaterade mobilspel växer.

Vi fortsätter att föra kontinuerliga diskussioner med nya och befintliga spelförläggare som visat intresse för sömlösa in-gameannonser. De flesta tekniska problem i spelet Shadowgun War Games är nyligen lösta och MADFINGER Games planerar nu en Q4-uppdatering med vår annonsplattform integrerad.

Vi fortsätter härmed utvecklingen av en innovativ och stark grund för att erövra gaming som ny mediekanal.
 

1 https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-update-q2-2020

 

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

 

Adverty i korthet

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2020.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 395 (134) under första halvåret, jämte KSEK 82 (105) under andra kvartalet. Det redovisade resultatet för första halvåret uppgick till KSEK

-7 446 (-4 362), jämte KSEK -4 027 (-2 701) under andra kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till SEK -0,47 (-0,27), jämte SEK -0,25

(-0,17) under andra kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under första halvåret uppgick till KSEK 3 028 (2 658), jämte KSEK 1 410 (1 376) under andra kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för första halvåret har belastats med KSEK 90 (70) i avskrivningar, jämte KSEK 45 (39) under andra kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 9 297 (8 912) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 200 (10 275).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2020 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 19 182 (3 349). Aktiekapitalet är fördelat på 15 876 285 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM SME under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 30 juni 2020 hade Adverty sjutton (17) anställda (16 män, 1 kvinna), varav sex (6) i Stockholm, två (2) i London, en (1) i New York samt åtta (8) i Lviv. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor

Augment Partners AB är bolagets mentor och nås på 08-505 65 172.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

20 november 2020                Delårsrapport januari – september 2020
19 februari 2021                    Bokslutskommuniké januari – december 2020

Adverty AB (publ), den 21 augusti 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: 070-366 96 46
E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande
Telefon: 073-635 10 48
E-post: jr@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.