Delårsrapport januari-juni 2021 Adverty AB (publ)

ADVERTY VISAR STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT

Sammandrag Andra kvartalet Första halvåret Helår
2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Summa intäkter 1 053 470 1 231 1 297 1 789
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 408 -3 977 -10 750 -7 346 -14 890
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) -5 462 -4 022 -10 856 -7 436 -15 074
Resultat före skatt -5 462 -4 027 -10 857 -7 446 -15 093
Periodens resultat -5 462 -4 027 -10 857 -7 446 -15 093
Periodens kassaflöde 3 107 -5 100 -2 823 8 765 16 925
Resultat per aktie, kr * -0,24 -0,25 -0,48 -0,47 -0,74
Resultat per aktie, kr ** -0,24 -0,18 -0,48 -0,33 -0,67
Eget kapital per aktie, kr * 1,29 1,21 1,29 1,21 1,49
Eget kapital per aktie, kr ** 1,29 0,85 1,29 0,85 1,34
Antal aktier 22 641 771 15 876 285 22 641 771 15 876 285 20 376 285
* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.  
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Adverty inleder exklusivt partnerskap med den nederländska hyper casual-utgivaren Lucky Kat Studios.

  • Adverty tillkännager nytt samarbete med Oracle Moat för förbättrade mätningar inom in-game-annonseringsplattformen.
  • Adverty och InMobi lanserar in-game-annonsering för globala varumärken och mediebyråer.
  • Adverty tillkännager partnerskap med hyper-casual-utgivaren Playducky.
  • Adverty lanserar In-Play™- och In-Menu™-annonser i Magic Finger 3D och World Hockey Manager 2021.
  • Mamboo Games lanserar sömlös In-Play™-annonsering i samarbete med Adverty.
  • Adverty meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2021/2024.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Franska hyper-casual-utgivaren TapNation integrerar Advertys in-game-annonsteknik i flertalet spel.
     

VD har ordet

Vi ser med tillfredsställelse tillbaka på ett kvartal som är vårt starkaste någonsin. Med en ökning av nettoomsättning under perioden på 693% jämfört med årets första kvartal, samt en efterfrågan som är större än någonsin känner vi oss självsäkra och väl rustade för en fortsatt intäktsökning även under innevarande kvartal. 

Det är alltid viktigt att komma ihåg att Adverty bryter ny mark inom in-game-annonsering och som ett av de första och starkaste bolagen inom området kan vi konstatera att vår affärsmodell fungerar precis som tänkt. Vi har gått vår egen väg och strategin att först bygga en stabil teknisk grund, för att sedan kraftigt skala upp räckvidden ger oss ett optimalt utgångsläge nu och framåt. Den positiva feedback vi får från annonsörer och publicister ger oss än mer råg i ryggen om att vägen vi valt är helt rätt.

Under årets första halvår har vi haft två stora fokusområden. Det ena är att visa marknaden att vi kan tjäna pengar på den avancerade teknik vi byggt och det andra, vilket vi pratat mycket om i både pressmeddelanden och i övrig kommunikation, är vikten av att ansluta nya spel till vårt nätverk. Sedan årets början har vi mångdubblat supply-teamet och mer än tiodubblat Advertys annonsutrymme och vi ser nu en än högre takt i antalet spel som ansluter sig. Vi har gått head to head med konkurrenter och passerat komplicerade tekniktester med bravur. Vi har visat våra publicister att vi kan hjälpa till att öppna upp helt nya intäktsströmmar åt dem och vi kommer inte dra ner på takten framöver. Tvärtom, vi accelererar.

Med ett ökat annonsutrymme kan vi acceptera större budgetar och har under senare delen av kvartalet kunnat tacka ja till enskilda kampanjbudgetar på samma nivåer som hela vår omsättningen för första kvartalet. Vi har förhoppningar och ser tecken på att denna trend kommer fortsätta i rätt riktning med ännu större kampanjbudgetar mot slutet av året och under 2022. Vi ser också hur in-game-annonsering sakta men säkert börjar bli en självklar del i ett varumärkes- eller mediebyrås kampanjplanering. Vi är numera med och slåss om allt större budgetar och när vi förlorar en kampanjbrief beror det oftast på att slutkunden eller medieplaneraren inte är helt mogen utan fortfarande väljer tryggheten i ”gamla kanaler”, framför att följa målgruppen in i nya tidens sätt att annonsera. Med dagens räckvidd i spel bör “in-game” vara en naturlig del av mediemixen.

En stor del av räckviddsökningen beror på nära och bra samarbeten med såväl nya som djupare och mer effektiva samarbeten med befintliga spelutvecklare. Efter att ha passerat en lång rads tester med positiva resultat befinner vi oss nu i slutfasen av utvärderingsperioden med världens största hyper-casual spelutvecklare. Vi siktar på en kommersiell lansering redan i år.

Andra höjdpunkter inkluderar samarbetet med Playducky, som snabbt vuxit och blivit en av våra absolut största utgivare med titlar som Riding Extreme 3D, Mud Racing och Slice them All. Under andra kvartalet har vi även haft möjlighet att utveckla vårt samarbete med TapNation med titlar som Cornhole League, Rock Crawling och Webmaster 3D.

Ett axplock av andra lovande utgivare som lanserats under andra kvartalet är Mamboo Games (Shift Racer och Shift Princess), Gold Town Games (World Hockey Manager) och Lucky Kat Studios (Magic Finger 3D). Dessa samarbeten har nyligen startat och vi ser fram emot att utveckla dessa samt nya relationer under kommande kvartal. 

Under perioden har vi fortsatt utveckla våra programmatiska samarbeten och växt med ytterligare en spännande samarbetspartner – InMobi. Vi ser med spänning fram emot hur samarbetet med denna starka aktör kommer att utvecklas under året. På samtliga SSP:er ökar vår försäljning månatligen och vi påpekar ofta att det är här vi ser den riktiga skalbarheten i Adverty. Det är ett kontinuerligt jobb med att utbilda både varumärken och mediebyråer i hur man bäst köper in-game-annonsering, ett viktigt arbete vi måste ta på oss för att påvisa vilken otrolig flexibilitet och vilka möjligheter formatet har.

Vi har även påbörjat samarbetet med Oracle Moat för att öka tryggheten hos annonsörer genom förbättrade (och tredjepartsverifierade) mätningar inom in-game-annonseringsplattformen. Vi är även nöjda över att ha lanserat vårt nya klickbara format “In-Menu” i flertalet spel, vilket har skett med gott resultat och positiv respons från våra samarbetspartners. Vi tror väldigt mycket på detta nya format och framförallt är det kombinationen av In-Menu och In-Play som blir en stark och effektiv marknadsförings-kombo. Intresset är stort hos våra partners och vi ser fram emot att skala upp intäkter och räckvidd även för In-Menu under kommande kvartal. 

Vi har tillsammans byggt ett mycket starkt team som tror på bolaget och dess strategi, vilket visar sig inte minst på det optionsprogram för personalen som fulltecknades och sjösattes under kvartalet. Med bibehållet fokus på att skala upp både intäkter och annonsutrymme kommer vi fortsätta att växa med kvalitet och effektivitet. Vi ser fler annonsörer, större budgetar och fler spelutvecklare i vår plattform. Vi ser även hur den positiva utvecklingen fortsätter ytterligare under tredje kvartalet. Vår tillväxtresa har nu börjat på allvar och vi går från att vara ett start-up till ett scale-up!

 

Tobias Knutsson
VD
Adverty AB (publ)

 

Adverty i korthet

Det svenska adtech-bolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patenterad teknik vilken bland annat bygger på studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga. Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk utveckling sker även från Ukraina. Försäljning och affärsutveckling sker även i bl.a. England, Spanien, Singapore, Ryssland och USA.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 30 juni 2021.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 906 (395) under första halvåret, jämte KSEK 804 (82) under andra kvartalet. Det redovisade resultatet för första halvåret uppgick till KSEK -10 857 (-7 446), jämte KSEK -5 462

(-4 027) under andra kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till SEK -0,48 (-0,33), jämte SEK -0,24

(-0,18) under andra kvartalet, beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.

Investeringar

Advertys investeringar under första halvåret uppgick till KSEK 2 407 (3 028) jämte KSEK 1 200 (1 410) under andra kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för första halvåret har belastats med KSEK 106 (90) i avskrivningar, jämte KSEK 53 (45) under andra kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 14 635 (9 297) i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 350 (200).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2021 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 29 218 (19 182). Aktiekapitalet är fördelat på 22 641 771 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktien

Advertys aktier handlas på NGM SME under symbolen ADVT och innehar ISIN-kod SE0011724889.

Anställda

Per den 30 juni 2021 hade Adverty totalt 21 medarbetare, varav 8 anställda och 13 heltidskonsulter vilka är baserade i Stockholm, London, Lviv, Madrid, New York, St. Petersburg, Helsingfors och Singapore. Av de 21 medarbetarna så är 3 kvinnor och är 18 män. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnor.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Mentor

Corpura Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på +46 72 2523451.

Kommande rapporttillfällen

Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

18 november 2021              Delårsrapport januari – september 2021

22 februari 2022                Bokslutskommuniké januari – december 2021

Adverty AB (publ), den 18 augusti 2021

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Rössel, Finanschef
Telefon: +46 70 8670020
E-post: ar@adverty.com

Tobias Knutsson, VD
Telefon: +46 70 6860666
E-post: tk@adverty.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021.