Kommuniké från årsstämma i Adverty AB (publ)

Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 10 juni 2020 kl. 10.00 på Magnus Ladulåsgatan 3 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) per styrelseledamot, som inte är anställd i Bolaget, och med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse Niklas Bakos, Niclas Kjellgren och Joachim Roos till styrelseledamöter samt att genom nyval utse Jonas Söderqvist och Pontus Dahlström till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att omvälja Joachim Roos till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD

Telefon: 070-366 96 46

E-post: nb@adverty.com

Joachim Roos, styrelseordförande

Telefon: 073-635 10 48

E-post: jr@adverty.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020 kl. 12.15 CEST.

Om Adverty

Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty är grundat 2016 med kontor i Stockholm, London och Lviv. Mer information på www.adverty.com.