HANZA AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 3 500 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 147 miljoner SEK

HANZA AB (publ) (“HANZA” eller “Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission om 3 500 000 aktier till en teckningskurs om 42,00 SEK per aktie (den “Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB (“Pareto Securities” eller “Managern”). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs HANZA cirka 147 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader (varav 10,5 miljoner SEK tillförs senare och förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma). Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondbolaget Fondita Ab, Lupus Alpha och Origo Fonder deltog i den Riktade Nyemissionen. Därutöver deltog Färna Invest AB, ett bolag ägt av styrelseledamot Gerald Engström. Färna Invest AB har allokerats 250 000 aktier, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma.

"Vi är stolta över att kunna genomföra en ägarbreddning till välrenommerade internationella och institutionella investerare. Emissionen kommer att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv expansion för att möta en fortsatt hög efterfrågan och ger vår nyligen lanserade strategi, HANZA 2025, en flygande start", säger Erik Stenfors, VD.

Syfte
Bolaget aviserade den 8 november 2022 en strategi för de kommande åren, ”HANZA 2025”, med nya finansiella mål, bland annat att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor år 2025 med en rörelsemarginal om 8 procent. Strategin omfattar även aktiviteter och investeringar för att möta en ökad efterfrågan från befintliga kunder inom icke-cykliska branscher.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att användas för en kostnadseffektiv, snabb kapacitetshöjning av befintliga tillverkningsanläggningar i Sverige, Estland och Centraleuropa, med utökad produktionsyta och maskinpark.

Vidare gör den Riktade Nyemissionen det möjligt att bredda nuvarande ägarbas till svenska och internationella investerare som avser att långsiktigt delta i Bolagets fortsatta tillväxtresa.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

  • Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 42,00 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities.
  • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs HANZA cirka 147 miljoner SEK, före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader (varav 10,5 miljoner SEK tillförs senare och förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma).
  • Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondbolaget Fondita Ab, Lupus Alpha och Origo Fonder. Därutöver deltog Färna Invest AB, ett bolag ägt av styrelseledamot Gerald Engström. Färna Invest AB har allokerats 250 000 aktier, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma.
  • Genom den Riktade Nyemissionen, minus allokeringen som avser Färna Invest AB, ökar antalet aktier i Bolaget med 3 250 000 från 35 779 928 till totalt 39 029 928. Aktiekapitalet ökar med 325 000,00 SEK från 3 577 992,80 SEK till totalt 3 902 992,80 SEK. Om allokeringen som avser Färna Invest AB godkänns av bolagsstämman ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 250 000 till totalt 39 279 928 och aktiekapitalet ökar med ytterligare 25 000,00 SEK till totalt 3 927 992,80 SEK.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen i HANZA har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 10 maj 2022, beslutat om den Riktade Nyemissionen som riktades till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Den Riktade Nyemissionen, minus allokeringen som avser Färna Invest AB, omfattar 3 250 000 nya aktier till en teckningskurs om 42,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 136,5 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Allokeringen till Färna Invest AB villkoras särskilt av ett godkännande från en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Om allokeringen som avser Färna Invest AB godkänns av bolagsstämman ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 250 000 till totalt 39 279 928 och aktiekapitalet ökar med ytterligare 25 000,00 SEK till totalt 3 927 992,80 SEK. Den totala ökningen av aktiekapitalet och antalet nya aktier uppgår därmed till 350 000,00 SEK respektive 3 500 000 aktier.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 9,7 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 16 november 2022. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom bookbuilding-förfarandet som har letts av Pareto Securities som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner.

Den Riktade Nyemissionen har genomförts som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för Bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsen har bedömt att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskera att leda till att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar. Styrelsen har i valet av emissionstyp bedömt det som positivt att HANZAs ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Om tilldelningen till Färna Invest AB godkänns ökar antalet aktier och röster i HANZA, genom den Riktade Nyemissionen, med totalt 3 500 000, från 35 779 928 till 39 279 928 och aktiekapitalet kommer öka med 350 000 SEK, från 3 577 992,80 SEK till 3 927 992,80 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i HANZA efter den Riktade Nyemissionen.

Åtaganden
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 6 månader efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier (och övriga instrument) i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Manager. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har HANZAs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på HANZAs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att HANZAs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i HANZAs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Manager endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende HANZAs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende HANZAs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som HANZA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-16 23:26 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, vd, Tel: +46-70 950 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-70 794 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och nådde år 2021 över 2,5 miljarder kronor i omsättning. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com