HODL SPAC Europe AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

HODL SPAC Europe AB (”Bolaget” eller ”HODL”) är ett svenskt förvärvsbolag eller SPAC (Special Purpose Acquisition Company) vars syfte är att ta in kapital och inom 24 månader, med möjlighet av förlängning upp till 36 månader, genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag.

Den 1 september 2021 lanserade Spotlight Stock Market (”Spotlight”) ett uppdaterat regelverk vilket innebar att det blev möjligt att notera så kallade SPAC-bolag på Spotlight. Genom etableringen av HODL samt notering av Bolagets aktier på Spotlight, får styrelsen och ledningen i Bolaget möjlighet att aktivt verka för och utvärdera, granska och potentiellt förvärva målbolag med tydlig affärsmodell och vars huvudteman är kopplade till blockkedjeteknik. Inom dessa huvudteman har Bolagets ledning och styrelse omfattande erfarenhet och en bred samlad expertis att både genomföra framgångsrika förvärv samt att utveckla bolag långsiktigt. Bolaget bedömer att denna erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att framgångsrikt identifiera, driva och långsiktigt utveckla HODL till dess fulla potential efter genomfört förvärv.

Vahid Toosi VD för HODL, kommenterar

”Blockchain-industrin med vad det medför och möjliggör är en av de största innovationerna i modern tid, med möjliga applikationer inom de flesta områden. Med en decentraliserad teknologi som blockchain och Web 3.0, även kallat Metaverse, ritas den digitala kartan om. Det kommer att ge färre mellanhänder samt innebär att ägande och värdeskapande decentraliseras, vilket kommer att driva tillväxt, produktivitet och innovation. Vi har ett väl sammansatt team med olika kompetenser och dessutom tror jag att vi har Europas första kvinnliga styrelseordförande för en SPAC.”

Erbjudandet

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och omfattar högst 5 900 000 nya aktier och vid full teckning kommer Bolaget tillföras högst 29,5 MSEK i bruttoemissionslikvid före transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie. Teckningsanmälan sker under perioden 27 december 2021 till den 13 januari 2022 och anmälan ska omfatta lägst 1 000 aktier motsvarande 5 000 SEK. I enlighet med Spotlights regelverk måste HODL genomföra ett eller flera förvärv av målbolag inom 36 månader från dagen för upptagande till handel, eller den kortare

period som Bolaget anger i sitt prospekt, i detta fall 24 månader. Minst 90 procent av bruttoemissionslikviden om 29,5 miljoner SEK ska enligt Spotlights regelverk deponeras på ett spärrat bankkonto till dess att den nya verksamheten är godkänd för notering.

Notering på Spotlight Stock Market

HODL har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering ska 100 procent av emissionsbeloppet samt Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: HODL

ISIN för aktien: SE0017131865

Teckningskurs: 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid för allmänheten i Sverige: 27 december 2021 – 13 januari 2022.

Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 21 januari 2022.

Bolagets prospekt kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com