Hybricon offentliggör memorandum, inleder teckningsperiod 27 april 2020

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen som beslutades av bolagets styrelse den 9 april 2020.

Memorandumet är bifogat nedan samt finns tillgängligt på Hybricons hemsida, www.hybricon.se, på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se, och på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.se
 

Emissionsvillkor i sammandrag

 • För varje per avstämningsdagen innehavd aktie erhålles en uniträtt. Det krävs en uniträtt för att få teckna en unit. Tecknare utan uniträtter erhåller tilldelning i mån av utrymme, enligt nedan angivna tilldelningsprinciper.
   
 • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen var den 23 april 2020. 
   
 • Innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie. Av registreringstekniska skäl erbjuds aktierna i en sk ”unit”, var och en bestående av två nyemitterade aktier. Teckningskursen blir således 17 öre per unit.
   
 • Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den 12 maj 2020
 • Emissionen täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 89,1 procent av högsta emissionslikvid. Av emissionsgarantierna utgörs 5 Mkr av en sk toppgaranti med sex månaders avyttringsgaranti (”lock-up”).

 • Bolaget tillförs vid full teckning cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningsemission
I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en riktad emission om högst 56 813 371 units till samma kurs som i företrädesemissionen enbart i syfte att kvitta det brygglån som upptagits, samt till emissionsgaranter som väljer att erhålla aktier som garantikompensation.

Tidplan för Företrädesemissionen
27 april: Teckningsperioden inleds/Handel med uniträtter inleds/Handel med betalda tecknade units (BTU) inleds

8 maj: Handel med uniträtter avslutas

12 maj: Teckningsperioden avslutas

13 maj: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare i den förestående nyemissionen.

För ytterligare information kontakta: 

Johan Suup, VD, +46 (0)70 533 37 06, johan.suup@hybricon.se
Martin Rogersson, Styrelsens ordförande, +46 (0)70 524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.