Hybricon: Sista handelsdag i HYCO BTU är den 21 juli 2020

De betalda, tecknade units som varit upptagna till handel under HYCO BTU kommer nu att omvandlas till ordinarie aktier (två aktier per unit), med handelsnamnet HYCO. Sista handelsdag i HYCO BTU är 21 juli 2020.

Företrädesemissionen registrerades till högsta emissionsbelopp vilket motsvarar 307 913 350 aktier, då delar av garantiersättningarna erlades i form av aktier. Därutöver fattade styrelsen beslut om en övertilldelningsemission om sammanlagt 34 853 778 aktier. Övertilldelningsemissionen gjordes i syfte att kvitta överskjutande garantiersättningar och del av tidigare upptaget brygglån. 

Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen i Hybricon Bus System AB registrerades hos Bolagsverket den 15 juli och nytt aktiekapital är nu 14 901 714,09 och antalet aktier uppgår till 496 723 803.

Kortnamn: HYCO BTU
ISIN: SE0014399283
Sista handelsdag: 2020-07-21
Stoppdag/omvandling sker: 2020-07-23
De nya aktierna finns på konto: 2020-07-27

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Martin Rogersson, ordförande, tel +46 (0)70 524 68 32, e-post: martin.rogersson@hybricon.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020.

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.