Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) har den 20 juli 2020 sålt dotterbolagen Colabitoil Försäljning AB
och Colabitoil Tankanläggningar AB (”Dotterbolagen”) till Smart Energy Sweden Group AB (”Smart Energy”)
för en sammanlagd köpeskilling om 170 000 000 SEK varav 95 000 000 SEK ska finansieras genom
kvittningsemissioner i Smart Energy.

Den aktuella affären är en rörelsemässig och geografisk strukturaffär inom bränsleförsäljningsområdet.
Att konsolidera Colabitoils oljehandelsrörelse som huvudsakligen säljer fossilfri
diesel (HVO) i mellersta Sverige med Smart Energys väl fungerande försäljningsrörelse i södra Sverige,
skapar möjligheter för bl.a. gemensam vidareutveckling av försäljningsverksamheten och
organisationen samt en ytterligare geografisk utbredning. Konsolideringen skapar möjligheter för
större gemensamma inköp och effektivisering av distribution och organisation samt öka graden av
försäljningen av fossilfria bränslen på den svenska bränslemarknaden.

 Den nya Colabitoil-koncernen, som proforma kommer att 2020 omsätta drygt 2 miljarder SEK, får via
förvärvet en bra geografisk täckning även i södra Sverige där Smart Energy har merparten av sin
försäljning. Den nya koncernen har nu totalt 84 tankstationer från Umeå i norr till Skillinge i söder.
Smart Energy förfogar över en depå med fem cisterner i Trelleborg med en total lagerkapacitet på
15 000 m3 och Colabitoil förfogar över en depå i Sundsvall om totalt 6 000 m3. Depåerna och dess totala
lagringskapacitet är strategiskt viktiga för koncernens fortsatta utveckling av drivmedel- och
tradingaffären.
 
Den sammanlagda köpeskillingen för Dotterbolagen uppgår till 170 000 000 SEK och erläggs genom
dels en kontantdel om 75 000 000 SEK, dels genom kvittningsemission inom gränserna för befintligt
bemyndigande där 53 509 467,1 SEK av köpeskillingen kvittas mot 535 094 671 aktier i Smart Energy
samt dels genom en kompletterande kvittningsemission som behandlas på extra bolagsstämma där
41 490 532,9 MSEK av köpeskillingen kvittas mot 414 905 329 aktier i Smart Energy. I det fall styrelsen
inte beslutar om kvittningsemission med stöd av bemyndigande inom avtalad tid och/eller att den
extra bolagsstämman inte beslutar om kvittningsemissionen, skall den/de delar av köpeskillingen i
stället utgå som kontantlikvid. De aktuella kvittningsemissionerna genomförs till teckningskursen 0,10
SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar cirka 200% gentemot senaste tidens börskurs för Smart
Energy-aktien. Smart Energys aktie avnoterades från NGM Nordic SME den 17 juli 2020. Värderingen
av Dotterbolagen har fastställts av extern oberoende värderingspart och extra bolagsstämma i Smart
Energy planeras hållas i augusti 2020.

Om extra bolagsstämman i Smart Energy godkänner den kompletterande kvittningsemissionen
kommer Colabitoil, via kvittningsemissioner sammanlagt äga 950 000 000 aktier i Smart Energy.
Inkluderat förvärvet av 590 272 340 Smart Energy-aktier från tidigare huvudägaren Capital Conquest
AB, enligt separat pressmeddelande, kan Colabitoils totala ägande i Smart Energy uppgå till
1 540 272 340 aktier, motsvarande 76,44 procent av det totala antalet aktier och röster i Smart Energy.
 Smart Energys nuvarande styrelse och VD kommer i samband med transaktionerna att ställa sina
platser till förfogande.

Colabitoil kommer i framtiden att utvärdera möjligheterna till att på nytt marknadsnotera Smart
Energy på svensk börs. Detta bl.a. för att bereda Smart Energys befintliga minoritetsägare möjlighet
till en likvid handel i aktien.

”Jag är mycket nöjd över att vi kunnat göra strukturaffären och därmed skapat en möjlighet att bli en
större och mer attraktiv aktör i marknaden. Ser även fram emot möjligheten att kunna erbjuda
marknaden och kunder ett fossilfritt alternativ till drivmedel, såväl diesel som bensin från egen
produktion, i Norrsundet, kanske redan 2023 säger Magnus Nyfjäll, VD Colabitoil och tillträdande VD
och koncernchef Smart Energy Sweden Group AB.”

 

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt
EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020
.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com