Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 24 mars 2023, inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 12 april 2023. Företrädesemissionen kan, vid fullteckning, tillföra Bolaget högst cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader. Prospekt och en sammanfattande teaser hålls tillgängligt på Bolagets (www.staybletherapeutics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Staybles webbsida för Företrädesemissionen: https://www.foretradesemission.staybletherapeutics.se/

Bakgrund och motiv i sammandrag

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Det finns enligt styrelsens bedömning en klar konkurrensfördel med STA363 då den baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl, mjölksyra, i kombination med ett kontrastmedel som möjliggör en säker och tillförlitlig injektion. Behandlingen är en engångsinjektion med en effekt som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering jämfört med kirurgiska ingrepp.

 

Bolaget fokuserar idag på den fortsatta kliniska utvecklingen av STA363 och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie på indikationen degenerativ disksjukdom (degenerative disc disease, ”DDD”). Topline-resultat från studien förväntas presenteras under Q4 2023. Dialogerna med potentiella partners intensifieras inför en kommande fas 3-studie.

 

I syfte att bredda Bolagets verksamhet avser Stayble även att initiera ytterligare ett projekt med STA363, riktat mot indikationen kroniskt diskbråck (”LDH”, lumbar disc herniation). Bolagets planerar att inleda en klinisk fas 1b-studie för LDH-behandlingen under första halvåret 2023. Stärkandet med en ny indikation utgör ett viktigt tillskott till Staybles vision om att etablera sig som viktig aktör bland bolag som behandlar ryggsmärta. Med en andra indikation i portföljen anser styrelsen att Stayble står bättre rustade i kommande partnerskapsdialoger avseende kommande studier och marknadslansering, eftersom den andra indikationen såväl ger möjlighet att nå en större marknad som att sprida de risker som är relaterade till läkemedelsutveckling.

 

I syfte att tillföra rörelsekapital och stödja Bolagets utvecklingsplaner beslutade styrelsen den 22 februari 2023 att genomföra Företrädesemissionen. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 16 mars 2023. Företrädesemissionen är planerad att finansiera den löpande verksamheten till och med första halvåret 2024. Emissionslikviden är också avsedd att finansiera genomförandet av en fas 1b-studien inom indikationen LDH, slutförandet av den pågående fas 2b-studien inom indikationen DDD samt förbereda organisationen för partnerskap. 

 

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt en sammanfattande teaser, finns att tillgå på Bolagets (www.staybletherapeutics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Staybles webbsida för Företrädesemissionen: https://www.foretradesemission.staybletherapeutics.se/

 

 

Tidplan för Företrädesemissionen

Handel med teckningsrätter:  24 mars–5 april 2023

Teckningsperiod: 24 mars–12 april 2023

Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13–17 april 2023

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 24 mars 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,78 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 19 781 320 nyemitterade aktier. Bolaget kan tillföras en emissionslikvid om högst cirka 35,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2023 erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tio (10) nyemitterade aktier.

Teckning och betalning: Teckning av aktier sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i prospektet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser att utnyttja måste säljas senast den 5 april 2023 för att inte förfalla utan värde.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 13 846 924

Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna nya aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning av cirka 58,8 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Tecknings- och garantiåtaganden: Stayble har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 30,0 MSEK (motsvarande upp till 85 procent av emissionsvolymen). Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som lämnats. Garanti- och teckningsåtagandena är inte säkerställda genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Stayble anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För mer information

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

 

För mer information om Stayble, vänligen kontakta:

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”), teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper i Stayble. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023.

 

Varken aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsrätter, BTA, teckningsoptioner, nyemitterade aktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess senaste lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Staybles aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Stayble lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Fler artiklar om Stayble Therapeutics