Den 28 mars är sista dag för handel med TO 2

Nyttjandeperioden för Prostatype Genomics AB:s (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) pågår till och med den 30 mars 2023 och sista dag för handel med TO 2 är den 28 mars 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 2,90 SEK per aktie. Informationsblad finns tillgängligt på Prostatype Genomics (www.prostatypegenomics.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 2 i sammandrag

  • Teckningskurs: varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics till en kurs om 2,90 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 7 755 895 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 tillförs Prostatype Genomics cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Prostatype Genomics innan optionsinlösen: 22 859 497 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 2 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ”PROGEN TO2” och med ISIN SE0018220014.
  • Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Prostatype Genomics att öka med 7 755 895 aktier till 30 615 392 aktier och aktiekapitalet öka med 465 353,70 SEK till 1 836 923,52 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 25 procent baserat på antalet utestående aktier i Prostatype Genomics efter fullt nyttjande av TO 2.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Prostatype Genomics i samband med optionsinlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 2, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40 632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Prostatype Genomics, vänligen kontakta

Nicklas Rosendal

nicklas.rosendal@prostatypegenomics.com

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 011-32 30 732, ca@skmg.se

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.