Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Motiv för nyemissionen

SynAct Pharma har identifierat en attraktiv möjlighet att vidga det potentiella användningsområdet från psoriasisartrit (PsA) till också att inkludera reumatoid artrit, och därmed öka den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten. Bolaget avser också fortsätta det farmakologiska programmet för att utvärdera potentialen av AP1189 i ytterligare indikationer där melanocortinsystemet är involverat och där ACTH-baserade läkemedel, som också verkar via melanocortinreceptorer, idag används som behandling. ACTH används i dagsläget för svårbehandlade fall av reumatologiska sjukdomar samt indikationerna systemisk lupus (SLE), multipel skleros (MS) och nefrotiskt syndrom (NS). I syfte att expandera de kliniska och prekliniska studierna planerar således SynAct Pharma att genomföra en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt ochavstämningsdag: Sista dag för handel i SynAct Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 april 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 april 2018. Avstämningsdag är den 13 april 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Teckningstid: 19 april – 8 maj 2018.
Teckningskurs: 9,90 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 257 718 aktier, motsvarande 22 351 408 SEK.Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Antal aktier innan nyemission: 12 417 449 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 123 MSEK.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under periodenfrån den 19 april 2018 till och med den 4 maj 2018.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget frånoch med den 19 april 2018 fram till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i slutet av maj 2018.
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen.
Marknadsplats: SynActs aktier är noterade på AktieTorget.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns nu publicerat på bolagets (www.synactpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor. Möjlighet finns även att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för SynAct att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct Pharma i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                 Henrik Stage
CEO, SynAct Pharma AB                                                                CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                                 Telefon: +45 40 26 90 00
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: hs@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.