Image Systems tillförs emissionskapital om 66,3 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Den 26 november 2018 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Image Systems AB (publ) (”Image Systems” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 26 oktober 2018. Totalt tillförs 66,3 MSEK före emissionskostnader om 6,5 MSEK.

Det slutliga utfallet visar att 70,3 procent av aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, 1,0 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande 28,7 procent tecknades av garanter. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 7 november 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Totalt emitteras 50 975 896 nya aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med 5 097 589,60 SEK till 8 920 781,80 SEK och antalet aktier kommer att öka till 89 207 818 när emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Finansiell rådgivare              
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Om Image Systems:
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Denna information är sådan information som Image Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 16.00 CET