Information om första dag för handel med konvertibler i Ripasso Energy AB

Första dag för handel med konvertibler har nu fastställts till den 9 januari 2018.

Information om konvertibeln i korthet:

Konvertibellånets nominella belopp är högst 25 074 660,69 kronor fördelat på högst 61 157 709 konvertibler. Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 0,41 kronor, vilket också är teckningspriset per konvertibel. Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Konverteringskursen är 5 kronor per aktie, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i bolaget kan komma att öka med högst 5 014 932 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 7,6 procent. Begäran om konvertering får göras från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019. För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Ripasso Energy KV1

Kortnamn: RISE MTF KV1

ISIN-kod: SE0010494732

Första dag för handel: 2018-01-09

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

CFI-kod: DCFUXR

FISN-kod: RIPASSO/10.0 CNV BD 20191130 SH

Instrument-ID: 44MS

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.