Information om valberedning i Dicot AB

Pressmeddelande: Uppsala, 22 november 2021. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 25 maj 2021 ska valberedningen inför årsstämman den 24 maj 2022 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2021. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas (och så vidare) intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande tre ledamöter

  • Jarl Wikberg
  • Rune Löderup
  • Michael Zell

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 24 maj 2022.

a) Val av ordförande vid stämman.

b) Fastställande av antal styrelseledamöter.

c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.

d) Fastställande av arvoden till revisorer.

e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

f) Val av revisorer.

g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

Eva.Sjokvist.Saers@dicot.se

För att valberedningen ska kunna beakta förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: goran.beijer@dicot.se                                 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden har uppskattats till omkring 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 2 250 aktieägare. För mer information se www.dicot.se