Josab genomför en riktad emission om 8 000 000 aktier till investerare

Styrelsen i Josab Water Solutions AB har idag beslutat att rikta en emission om 8.000.000 aktier till en grupp investerare. Priset på de emitterade aktierna är 2 kronor, vilket tillför Josab 16.000.000 kronor, varav 4.000.000 kronor genom kvittning mot skulder. Betalning för aktierna sker inom 2 veckor.

Priset har fastställts baserat på det volymvägda snittpriset på bolagets aktie, som handlas på Spotlightstockmarket, under 10 dagar, 18/5-1/6, med en marknadsmässig rabatt, ca 26%, förhandlad med investerare i emissionen, vilket säkerställer ett marknadsmässigt pris för emissionen. Emissionen medför inga materiella emissionskostnader.

Skälet till emissionen är att snabbt förstärka bolagets ekonomiska möjligheter till expansion och investeringar på väsentliga områden för bolagsgruppen.

Emissionen sker med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls 28 juni 2019.

Emissionen innebär att antalet aktier i Josab ökar med 8.000.000, från 76.322.629 till 84.322.629, och att aktiekapitalet ökar med 800.000 kr, från 7.632.262,90 kr till 8.432.262,90 kr. Utspädningseffekten är ca 10,5%.

De som medverkar i emissionen är: Aksia Invest AB, Qualcon AB, Gavald Holding AB, Modelio Equity AB, Teg & Ström AB, Vimab Holding AB, Alcimex Sarl, Magnus Ottosson, John Fällström, Per Vasilis, Oliver Molse, Kostas Psomas, Alexander Dypbukt, Christoffer Bergfors, Marcus Jacobs och Iraj Arastoupour.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 juni 2020.

Stockholm den 3 juni 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0) 70 749 6009                                                                    

E-mail: henry.koskela@josab.com

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA